Dodano dnia: 2020-02-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal niemieszkalny składający się z pięciu pomieszczeń

ul. Świadowida 2/1, 45-325, Opole, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-10-02
Sygnatura: Km 1377/18
Powierzchnia: 1088,90 m2
Cena wywołania: 533 289 zł
Cena oszacowania: 711 052 zł
Wadium: 71 106 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Bartłomiej Jabłoński

Kancelaria Komornicza, Gen. Józefa Zajączka 18, Opole, 45-050 Opole

tel. (0 77) 456 68 31 / fax. (0 77) 453 74 26

Sygnatura: Km 1377/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2020 o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy , 45-368 , pokój 214, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Świadowida 2/1, 45-678 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 711 052,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 533 289,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 105,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/OPOLE 53 1020 3668 0000 5002 0093 0313.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: , 45-368 Opole.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Bartłomiej Jabłoński


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Opole, Częstochowska (opolskie). Działka numer: 103/1

Częstochowska, 45-425, Opole, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 17 250 zł
Cena oszacowania: 23 000 zł