Dodano dnia: 2020-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

lokal mieszkalny

, , Gdynia, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-01-31
Cena wywołania: 208 500 zł

Treść ogłoszenia

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Tilsa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.13:00 w w  budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego: 81-181 Gdynia, ul. Adm. J. Unruga 78 A, pozostającego w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni (adres Spółdzielni: 81-166 Gdynia ul. Podgórska 14), przysługującego dłużnikowi Grażynie Błoniarczyk (poprzednio Fierek) - brak informacji o założeniu księgi wieczystej dla w/wym. prawa.  Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, samodzielnego w.c. oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej - 52,60 m2. Do lokalu przypisana jest piwnica o powierzchni użytkowej 1,76 m2. 


Suma oszacowania wynosi 278 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA93 16001462 1823 5110 9000 0003.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gdyni Wydział VII Cywilny przy Placu Konstytucji 5 akta postępowania - odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu


własności.


W przypadku nabycia licytowanego prawa przez małżonków do majątku wspólnego, małżonkowie, bądź winni obydwoje przystąpić do licytacji, bądź małżonek licytujący powinien umocować drugiego małżonka do reprezentowania go w sprawie. Forma pełnomocnictwa  określona została w art. 977 kpc.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Licytacja nieruchomości - udział 5/14.

Józefa Korzeniowskiego 14A, 81-376, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-31
Cena wywołania: 405 431 zł
Cena oszacowania: 540 575 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Okrętowa 16A/8 (pomorskie)

Okrętowa 16A/8, 81-453, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 864 590 zł
Cena oszacowania: 1 152 787 zł

Grunt w miejscowości Gdynia, Józefa 14A (pomorskie). Działka numer: 764

Józefa 14A, 81-376, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-31
Cena wywołania: 405 431 zł
Cena oszacowania: 540 575 zł