Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Licytowaną nieruchomość stanowi: -lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 53,20 m2; -udział 12831/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz pozostali właściciele lokali.

, , Gołańcz, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-03
Sygnatura: KM 120/19 i inne.
Cena wywołania: 73 815 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Sebastian Żurek

Kancelaria Komornicza, Reja 32A, Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec

tel. 672685874 / fax. 672625861

Sygnatura: KM 120/19 i inne.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Dr P. Kowalika 15/2, 62-130 Gołańcz, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Licytowaną nieruchomość stanowi: -lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 53,20 m2; -udział 12831/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz pozostali właściciele lokali. Rękojmia musi zostać zaksięgowana na w/w rachunku Komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 98 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 815,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 842,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 66102039030000120200278820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Sebastian Żurek


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą, ul. Słoneczna 44 (wielkopolskie)

ul. Słoneczna 44, 63-040, Nowe Miasto nad Wartą, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 447 750 zł
Cena oszacowania: 597 000 zł

Dom w miejscowości Chludowo, Poznańska 8a (wielkopolskie). Działka numer: 362/3

Poznańska 8a, 62-001, Chludowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 75 500 zł
Cena oszacowania: 151 000 zł

Grunt w miejscowości Opalenica, Opalenica (wielkopolskie). Działki numer: 167/3, 1531/1

Opalenica, 64-330, Opalenica, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 85 515 zł
Cena oszacowania: 114 020 zł