Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Licytowaną nieruchomość stanowi: -działka nr 965 o powierzchni 0,1638 ha; -budynek mieszkalny z dobudowaną częścią gospodarczą o powierzchni użytkowej 473,53 m2; -budynek garażowy o powierzchni użytkowej 42,50 m2 ; -uzbrojenie i urządzenie terenu.

, , Margonin, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-03
Sygnatura: Km 1159/13 i inne.
Cena wywołania: 331 353 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Sebastian Żurek

Kancelaria Komornicza, Reja 32A, Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec

tel. 672685874 / fax. 672625861

Sygnatura: Km 1159/13 i inne.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy K.Jankowskiego 20, 64-830 Margonin, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Licytowaną nieruchomość stanowi: -działka nr 965 o powierzchni 0,1638 ha; -budynek mieszkalny z dobudowaną częścią gospodarczą o powierzchni użytkowej 473,53 m2; -budynek garażowy o powierzchni użytkowej 42,50 m2 ; -uzbrojenie i urządzenie terenu. Rękojmia musi zostać zaksięgowana na w/w rachunku Komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 441 804,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 331 353,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 180,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 66102039030000120200278820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Sebastian Żurek


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Boguniewo, Boguniewo 2A (wielkopolskie)

Boguniewo 2A, 64-610, Boguniewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-07
Cena wywołania: 598 725 zł
Cena oszacowania: 798 300 zł

Dom w miejscowości Mączniki, Mączniki 5 (wielkopolskie). Działka numer: 165

Mączniki 5, 63-522, Mączniki, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-14
Cena wywołania: 106 333 zł
Cena oszacowania: 159 500 zł

Dom w miejscowości Mikstat-Pustkowie, Mikstat-Pustkowie 35 (wielkopolskie). Działka numer: 276

Mikstat-Pustkowie 35, 63-510, Mikstat-Pustkowie, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-23
Cena wywołania: 115 875 zł
Cena oszacowania: 154 500 zł