Dodano dnia: 2020-02-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Km 855/16

, , Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-04
Cena wywołania: 1 008 538 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE   O   PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś (tel. 81 534 72 33) w sprawie Km  855/16 w trybie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę przy ul.Konrada Wallenroda 4d, w sali nr XXII, odbędzie się pierwsza licytacja będącej własnością Tomasza Zawadzkiego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 396, o pow. 0,1215 ha, położonej: Lublin, ul. Leszka 74, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/xxxxxxxx/7
[na działce: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie kaskadowej (powierzchnia zabudowy 222,00m2, powierzchnia całkowita 276,91m2, powierzchnia użytkowa 216,40m2, kubatura 965m3), na terenie o znacznym spadku; od wejścia budynek jednokondygnacyjny - „poziom górny”, w głębi wraz ze spadkiem terenu działki opada poziom posadzek - „poziom dolny”, z drugą kondygnacją w strefie przenikania się obu poziomów, z  częściowym podpiwniczeniem i przybudowanym garażem; działka zlokalizowana bezpośrednio przy ulicy Leszka o nawierzchni gruntowej skomunikowanej z  ulicą Wojciechowską; dostępność nieco ograniczona z uwagi na brak utwardzenia terenu oraz wykonania infrastruktury urbanistycznej].
    Suma oszacowania wynosi 1 344 717,00zł, zaś
    cena wywołania wynosi 1 008 537,75zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania,
    rękojmia wynosi 134 471,70zł  i jest równa 1/10 sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię (gotówką lub przelewem). Rękojmia winna znajdować się w kasie komornika lub na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię przelewem należy uiścić na konto komornika: 15 1020 3147 0000 8002 0081 0606. W tytule przelewu należy wpisać: "rękojmia Km 855/16", imię, nazwisko, adres oraz nr PESEL licytanta.
    Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz w ciagu 3 dni przeglądać od godz. 07.30 do godz. 15.30 w  Sądzie Rejonowym, w którym odbędzie się licytacja, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
    Zgodnie z treścią art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Zgodnie z treścią art. 977 k.p.c. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
                                                            KOMORNIK SĄDOWY                                                             Jacek Gabryś

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Lublin, Bużan 8 (lubelskie). Działka numer: 737

Bużan 8, 20-828, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 153 195 zł
Cena oszacowania: 229 793 zł

Grunt w miejscowości Lublin, 1 Maja 4B (lubelskie). Działka numer: 7/2

1 Maja 4B, 20-410, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 172 936 zł
Cena oszacowania: 259 405 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Harnasie 10/68 (lubelskie)

Harnasie 10/68, 20-857, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 39 325 zł
Cena oszacowania: 52 433 zł