Dodano dnia: 2023-07-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Ziemięcice, Mikulczycka (śląskie). Działka numer: 833/131

Mikulczycka, 42-675, ,, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: Km 3417/18 i in,
Obszar działki: 1331m2
Cena wywołania: 49 500 zł
Cena oszacowania: 66 000 zł
Wadium: 6 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Tomasz Adamski

Kancelaria Komornicza, Opolska 10,  Tarnowskie Góry,   42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 285 15 49 / fax. 32 285 90 27

Sygnatura: Km 3417/18 i in,
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11.00 w dniu 14.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  cmentarzu w miejscowości Ziemięcice ,, 42-675 ,, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Opolska 24, Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki nr 833/131, jest podłużna, ma kształt foremny zbliżony do prostokąta. Powierzchnia działki zgodnie z zapisem w księdze wieczystej wynosi: 1331 m2. Nieruchomość położona jest w pobliżu cmentarza w Ziemięcicach, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, nie posiada przyłączonych mediów. Nieruchomość w części przypadającej, w pasie o odległości 4m od drogi objęta jest zapisem K59D1/2- tereny ulic klasy „D – dojazdowa”. Pozostała część nieruchomości objęta jest w MPZP zapisami: 86 MNU – teren przeznaczony na cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, w tym usług zdrowia i opieki społecznej i tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. 89 RO - tereny upraw ogrodniczych, sadów i tereny upraw rolniczych

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.09.2023 o godzinie: 11.00 .

Suma oszacowania wynosi 66 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 600,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
31.08.2023 - 14.09.2023 07:00 - 21:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Tomasz Adamski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, Borowikowa (śląskie). Działka numer: 908/1

Borowikowa, 44-336, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-12
e-licytacja
Cena wywołania: 66 750 zł
Cena oszacowania: 133 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Plac Bohaterów Getta 13/21 (śląskie)

Plac Bohaterów Getta 13/21, 42-202, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 196 500 zł
Cena oszacowania: 262 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zawiercie, Szymańskiego 24/12 (śląskie)

Szymańskiego 24/12, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-04-12
Cena wywołania: 178 725 zł
Cena oszacowania: 238 300 zł