Dodano dnia: 2023-11-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Wrocław, Nasienna 29 (dolnośląskie). Działka numer: 180/3

Nasienna 29, 54-110, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-07
Obszar działki: 0,0344 ha
Cena wywołania: 85 125 zł
Cena oszacowania: 113 500 zł
Wadium: 11 350 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Artur Wojnar, Kancelaria Komornicza nr XXVII we Wrocławiu na podstawie art. 953 § 1  kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07.12.2023r. o godz. 12:00 w sali nr 203, w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydziale Cywilnym (adres sądu: 50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 5)  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (pozostałościami) przeznaczonym do rozbiórki, w granicach działki o nr ewidencyjnym 180/3 AM -21, obręb Maślice o powierzchni 0,0344 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Nasiennej 29, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K /00013775/7, której dłużnik ********** jest współwłaścicielem w udziale wynoszącym 1/2.  
    Suma oszacowania udziału wynosi 113 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 350,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA PKOBP Centrum Bankowości

63 1440 1387 0000 0000 1073 5068.

Nieruchomość można oglądać w dniu 30.11.2023r. od godz. 11:00 do godz. 11:30 oraz przeglądać w kancelarii komorniczej operat szacunkowy biegłego sądowego. W ciągu tygodnia przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 operat szacunkowy.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wrocław, Mroźna 4 (dolnośląskie). Działka numer: 14

Mroźna 4, 51-352, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 2 556 000 zł
Cena oszacowania: 2 556 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Rafała Wojaczka 3/61 (dolnośląskie)

Rafała Wojaczka 3/61, 51-168, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 268 500 zł
Cena oszacowania: 358 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Wrocław, Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43 (dolnośląskie)

Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43, 54-153, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 75 750 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł