Dodano dnia: 2023-09-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Wólka Radzymińska, - - (mazowieckie). Działka numer: 88

- -, 05-126, Wólka Radzymińska, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-16
Obszar działki: 3141 m²
Cena wywołania: 130 350 zł
Cena oszacowania: 173 800 zł
Wadium: 17 380 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 
nr KW WA1L/xxxxxxxx/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 16-11-2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 05-126 Nieporęt, Wólka Radzymińska, działka nr 88, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
działka nr 88 o powierzchni 3141 m² ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu o długości około 250 m i średniej szerokości około 13 m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów stanowi łąki trwałe ŁIV 0,2531 ha, ŁV  0,0610 ha. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą. Działka przylega północną granicą do rzeki Beniaminówki, od strony południowej do ulicy Lotników. Z  pozostałych stron działka przylega do gruntów niezabudowanych o podobnym stanie zagospodarowania. Działka jest nieuzbrojona i nieogrodzona. Dojazd drogą gruntową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka w znacznej części jest przeznaczona pod drogę klasy dojazdowej. Pozostała część działki może być użyta jedynie na powiększenie nieruchomości sąsiednich, z uwagi na  usytuowanie linii zabudowy tuż przy północno-zachodniej granicy działki oraz małą szerokość działki. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części obrębu Wólka Radzymińska w gminie Nieporęt. W bliskim sąsiedztwie w ulicy Lotników dostępna jest sieć energetyczna, brak innych sieci uzbrojenia komunalnego. Obecnie dojazd do nieruchomości jest realizowany drogą gruntową. Odległość do  drogi o twardej nawierzchni wynosi około 440 m drogą żwirową i gruntową. 
Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 23-11-2023 r. o godzinie 10:00. Suma oszacowania wynosi 173 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 350,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 380,00zł. 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w zwiąku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00  do godz. 16:00. 
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Odkryta 29E/45 (mazowieckie)

Odkryta 29E/45, 03-140, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 317 325 zł
Cena oszacowania: 423 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Wieliszew, Modlińska 7/10 (mazowieckie)

Modlińska 7/10, 05-135, Wieliszew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-07
e-licytacja
Cena wywołania: 302 250 zł
Cena oszacowania: 403 000 zł

Dom w miejscowości Jastrząbka, Jastrząbka (mazowieckie). Działka numer: 361/9

Jastrząbka, 06-320, Jastrząbka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 89 667 zł
Cena oszacowania: 134 500 zł