Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Warszawa, Odblask (mazowieckie). Działka numer: 29

Odblask, 02-195, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-28
Obszar działki: 0,1017 ha
Cena wywołania: 782 122 zł
Cena oszacowania: 104 280 zł
Wadium: 10 428 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
Kinga Natalia Rizler
Kancelaria Komornicza nr XVIII w Warszawie
02-384 Warszawa ul. Włodarzewska 8/13 
tel. (022) 823-54-42    
e-mail: warszawa.rizler@komornik.pl
  Km 212/16


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1M/xxxxxxxx/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Kinga Natalia Rizler Kancelaria Komornicza nr XVIII w Warszawie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-01-2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali nr 14 (parter)  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-garażowym należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 02-195 Warszawa, ul. Odblask 4, dla której  Sąd Rej. dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1M/xxxxxxxx/3.  
Suma oszacowania wynosi 1 042 830,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    782 122,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 283,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA LVIII O/Warszawa  41 10201013 0000 0302 0007 6323 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy przy ul. Marszałkowska 82 odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
Kinga Natalia  Rizler

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie Kinga Natalia Rizler przejęła do dalszego prowadzenia postępowania prowadzone uprzednio przez Komornika Sądowego Mirosława Węgierskiego.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Trakt Lubelski 204B (mazowieckie). Działka numer: 10/3

Trakt Lubelski 204B, 04-766, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-06-08
Cena wywołania: 274 391 zł
Cena oszacowania: 365 855 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Rossiniego 22/G1 (mazowieckie)

Rossiniego 22/G1, 03-289, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-05-24
Cena wywołania: 16 972 zł
Cena oszacowania: 22 630 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Stanów Zjednoczonych 16/77 (mazowieckie)

Stanów Zjednoczonych 16/77, 03-965, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-01
Cena wywołania: 147 609 zł
Cena oszacowania: 196 813 zł