Dodano dnia: 2023-07-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Warszawa, Loteryjki (mazowieckie). Działka numer: 112

Loteryjki, 01-937, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Obszar działki: 293 m2
Cena wywołania: 39 150 zł
Cena oszacowania: 52 200 zł
Wadium: 5 220 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza  w Warszawie
Aleksandra Rudzka-Natanek
Kancelaria Komornicza nr XVIII w Warszawie
01-865 Warszawa ul. Broniewskiego 59A I piętro
dnia 07-07-2023r. 
 Km 1194/21OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Aleksandra Rudzka-Natanek (nr tel. 501-235-955, e-mail: nieruchomosc@komornik-warszawa.com.pl) na podstawie art. 986(4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 14-09-2023 r. na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: 01-937 Warszawa, ul. Loteryjki, działka ew. 112 z obrębu 7-12-04, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/xxxxxxxx/7, stanowiącej własność dłużnika: *************


Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 112 z obrębu 7-12-04 w Warszawie przy ulicy Loteryjki. Powierzchnia działki wynosi 293 m2, kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Na działce znajdują się dwa wjazdy utwardzone wylewką betonową/płytami betonowymi, w pozostałej części teren zagospodarowany drzewami oraz porośnięty trawą. Przez nieruchomość przebiega fragment ogrodzenia z siatki stalowej, ogrodzenie to dzieli nieruchomość na dwie części z dwoma odrębnymi bramami wjazdowymi. Grunt niezabudowany z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej - ulicy Loteryjki. Instalacja gazowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.


Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21-09-2023 r. o godzinie: 12:00 z zastrzeżeniem art. 986(7). § 3(1) Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.


 
Suma oszacowania nieruchomosci gruntowej wynosi: 52.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy jego oszacowania i wynosi: 39.150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 5.220,00 zł.


Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Warszawie 39 10201042 0000 8502 0299 4705
najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 


Zgodnie z art. 986(4) § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinfomatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W dniu 04-09-2023 r. w godz. od 17:00 do 18:00 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.


Pouczenia:
Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 976. § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 978. § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
Art. 986(7). § 3(1). Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
§ 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Art. 986(8). § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

 Komornik Sądowy

Aleksandra Rudzka - Natanek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Barska 11/13/33 (mazowieckie)

Barska 11/13/33, 02-315, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
e-licytacja
Cena wywołania: 421 699 zł
Cena oszacowania: 562 266 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Parowcowa 27 (mazowieckie). Działka numer: 39

Parowcowa 27, 02-440, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 157 902 zł
Cena oszacowania: 210 536 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Ząbkowska 18/39 (mazowieckie)

Ząbkowska 18/39, 03-735, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
e-licytacja
Cena wywołania: 702 075 zł
Cena oszacowania: 936 100 zł