Dodano dnia: 2022-01-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Tychnowy, Leśna (pomorskie). Działka numer: 364/6

Leśna, 82-500, Tychnowy, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-01-27
Sygnatura:  GKm 45/21
Obszar działki: 0,0771 ha
Cena wywołania: 159 750 zł
Cena oszacowania: 213 000 zł
Wadium: 21 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Maciej Czop

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 27, Kwidzyn,  82-500 Kwidzyn

tel. (55)2797344 / fax. (55)2797344

Sygnatura: GKm 45/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2022 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej  Tychnowy,  82-500 Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 30A, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Tychnowy gm. Kwidzyn składająca się z działki ewidencyjnej nr 364/2o pow. 0,6804 ha - KW nr GD1I/xxxxxxxx/0, będącej własnością *** ***** na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 1/4 części we własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 364/6 o pow. 0,0771 ha - KW nr GD1I/xxxxxxxx/4 stanowiącej drogę wewnętrzną.

 Suma oszacowania wynosi 213 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. oraz zapoznać się z operatem szacunkowym nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 w zw. z art. 10136 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PBS KWIDZYN 54 8300 0009 0006 0280 2000 0010 

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Zgodnie z art. 871 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Maciej Czop

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Rumia, 1 Maja 23B (pomorskie)

1 Maja 23B, 84-230, Rumia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-06-23
Cena wywołania: 214 125 zł
Cena oszacowania: 285 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Słupsk, Bogusława X 3/26 (pomorskie)

Bogusława X 3/26, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-07-12
Cena wywołania: 176 991 zł
Cena oszacowania: 235 989 zł

Grunt w miejscowości Strzelno, Jantarowa (pomorskie). Działka numer: 199/77

Jantarowa, 84-103, Strzelno, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-06-08
e-licytacja
Cena wywołania: 60 750 zł
Cena oszacowania: 81 000 zł