Dodano dnia: 2022-07-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Studzieniec, Studzieniec (mazowieckie). Działka numer: 41

Studzieniec, 09-200, Studzieniec, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-11
Obszar działki: 1,2238 ha
Cena wywołania: 20 152 zł
Cena oszacowania: 26 870 zł
Wadium: 2 687 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  
 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że 
w dniu 11-08-2022 r. o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się 
pierwsza licytacja 


 udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości  stanowiącej:
niezabudowaną nieruchomość rolną dz.nr 41 o łącznej pow. 1,2238 ha  położonej  pod adresem: 09-200 Sierpc, Studzieniec, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/xxxxxxxx/3 będącego własnością *************
Przeznaczenie działki - tereny rolne. Działka o kształcie prostokąta, położona w jednostce planistycznej określonej symbolem R/M o przeznaczeniu tereny rolnicze i pozarolnicze z dopuszczoną możliwością zmiany jej przeznaczenia i sposobu użytkowania.


Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi  26 870,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  20 152,50 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiat dwa 50/100 złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 687,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin ogladania nieruchomości został wyznaczony na dzień 27-07-2022 r. o godz. 10:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
Monika Jasińska


Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Radom, Okulickiego 82/39 (mazowieckie)

Okulickiego 82/39, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-02
Cena wywołania: 198 750 zł
Cena oszacowania: 265 000 zł

Dom w miejscowości Pruszków, Polna 51 (mazowieckie). Działki numer: 73/5, 73/1

Polna 51, 05-800, Pruszków, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-10
Cena wywołania: 2 015 250 zł
Cena oszacowania: 2 687 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Etiudy Rewolucyjnej 9/204 (mazowieckie)

Etiudy Rewolucyjnej 9/204, 02-643, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-08-23
Cena wywołania: 782 280 zł
Cena oszacowania: 1 043 040 zł