Dodano dnia: 2022-07-11

Grunt w miejscowości Strochcice, Strochcice (świętokrzyskie). Działka numer: 164

Strochcice, 27-600, Strochcice, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-09
Sygnatura:  Km 240/21
Obszar działki: 0,3100 ha
Cena wywołania: 9 390 zł
Cena oszacowania: 12 520 zł
Wadium: 1 252 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A,  Sandomierz,   27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax. 

Sygnatura: Km 240/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-09-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz, pokój IV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** położonej przy  ,Strochcice, Samborzec,  27-650 Samborzec , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz  (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
działka nr ewid. 164 o pow. 0,31 ha stanowiąca sady II i IIIa klasy bonitacji

Suma oszacowania wynosi 12 520,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 390,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 252,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/SANDOMIERZ 98 1020 4926 0000 1702 0009 5554.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600  Sandomierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech Malinowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Strochcice, Strochcice (świętokrzyskie). Działka numer: 164

Strochcice, 27-600, Strochcice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 9 390 zł
Cena oszacowania: 12 520 zł