Dodano dnia: 2022-01-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Sękocin-Las, ul. Słoneczna (mazowieckie). Działka numer: 136/2

ul. Słoneczna, 05-825, Sękocin-Las, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-02-17
Sygnatura:  Km 2702/18
Obszar działki: 1 738 m2
Cena wywołania: 143 250 zł
Cena oszacowania: 191 000 zł
Wadium: 19 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Sylwia Lewińska

Kancelaria Komornicza, Sprawiedliwości 6, Pruszków,  05-800 Pruszków

tel. 22 729 07 03 / fax. 22 729 07 03

Sygnatura: Km 2702/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2022 o godz. 14:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy dz. ew. 136/2 , 05-090 Sękocin Las, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Grunt, wchodzący w skład przedmiotu licytacji, oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. 136/2 o powierzchni 1 738 m2, w obrębie Sękocin-Las, miejscowość Sękocin Las, gmina Raszyn, powiat pruszkowski.

Suma oszacowania wynosi 191 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304.

W dzień  przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).Komornik Sądowy

Sylwia Lewińska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Żyrardów, Struga 4/59 (mazowieckie)

Struga 4/59, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-06
Cena wywołania: 151 800 zł
Cena oszacowania: 202 400 zł

Grunt w miejscowości Jatne, Jatne (mazowieckie). Działka numer: 192/7

Jatne, 05-430, Jatne, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-23
Cena wywołania: 94 286 zł
Cena oszacowania: 125 714 zł

Dom w miejscowości Bartniki, Wspólna 22 (mazowieckie). Działka numer: 1096

Wspólna 22, 96-332, Bartniki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 248 550 zł
Cena oszacowania: 331 400 zł