Dodano dnia: 2023-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Sędziszów, Gródek (świętokrzyskie). Działka numer: 342/1

Gródek, 28-340, Sędziszów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-06-01
Sygnatura: KMP 45/04
Obszar działki: 0,8282 ha
Cena wywołania: 51 261 zł
Cena oszacowania: 68 349 zł
Wadium: 6 835 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów

tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764

Sygnatura: KMP 45/04

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-06-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 28-340 Sędziszów, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieuchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 342/1 o powierzchni 0,8282ha, obręb ewidencyjny 0002 Sędziszów, jednostka ewidencyjna 260206_4 Sędziszów - miasto, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Nieruchomość składa się z użytków gruntowych - grunty orna klasy VI, lasy klasy V, nieżytki. Położonie korzystne, działka położona w bliskiej odległości od terenów zabudowanych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Dostęp zapewniony został przez działkę ewidenyjną numer 342/2 poprzez ustanowioną służebność gruntową. Nieuchomość jest nieużytkowana, jest porośnięta drzewostanem akacjowym. Nieruchomość została ujawniona w księge wieczystej o numerze KW KI1J/xxxxxxxx/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 68349,00-zł Cena wywołania 51261,75-zł wartość rękojmi 6834,90-zł

Suma oszacowania wynosi 68 349,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 261,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 834,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. O/Jędrzejów 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Tomasz Wojciechowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Sędziszów, Kolejowa 11 (świętokrzyskie). Działka numer: 156/14

Kolejowa 11, 28-340, Sędziszów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-27
Cena wywołania: 120 500 zł
Cena oszacowania: 160 667 zł