Dodano dnia: 2023-04-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Ściejowice, Ściejowice 161 (małopolskie). Działki numer: 210/2, 212/2

Ściejowice, 30-375, Ściejowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-05-25
Obszar działki: 0,4374 ha
Cena wywołania: 23 989 zł
Cena oszacowania: 95 955 zł
Wadium: 9 596 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
Sebastian Drabik Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie
Kancelaria Komornicza 30-106 Kraków, ul.  B. Komorowskiego 4/2
tel.: 500 512 701, fax: , www.komornikdrabik.pl,  email: sebastian.drabik@komornik.pl
konto: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 24 1600 1462 1839 0655 1000 0001 
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt  GKm 400/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO DŁUŻNIKA  
TRYBIE EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Sebastian Drabik Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 879 ze zn. 2 kodeksu postępowania cywilnego, że  


w dniu 25-05-2023 o godzinie 11:00 na portalu  https://e-licytacje.komornik.pl/


rozpocznie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/3 należący do dłużnika **** ******** położonej w Liszki, Ściejowice o łącznej powierzchni 0,14374 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą o numerze KR1K/xxxxxxxx/6, która jest prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie. 


Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 01-06-2023 o godzinie 11:00.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 95.955,60 zł. Udział w wysokości 1/3 cz. oszacowany jest na kwotę: 31.985,00 zł
Cena wywoławcza udziału dłużnika w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 23.988,75 zł.


Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. 3.198,50 zł, na rachunek bankowy Komornika, w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 24 1600 1462 1839 0655 1000 0001, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.


Nieruchomość tę można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją tj. w dniu 16-05-2023 w godz. od 12:30 do 13:30 po uprzednim potwierdzeniu terminu z Komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


                              
    


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie


Sebastian Drabik
                                                                                                                     
                                                

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Brzezowa, Brzezowa 32 (małopolskie). Działki numer: 220, 247/4, 231

Brzezowa 32, 32-740, Brzezowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-29
Cena wywołania: 252 935 zł
Cena oszacowania: 379 403 zł

Mieszkanie w miejscowości Wieliczka, Łąkowa 35/1 (małopolskie)

Łąkowa 35/1, 32-020, Wieliczka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-13
e-licytacja
Cena wywołania: 287 475 zł
Cena oszacowania: 383 300 zł

Dom w miejscowości Krzczonów, Krzczonów 527 (małopolskie). Działki numer: 6506, 5974, 9407

Krzczonów 527, 32-435, Krzczonów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-31
Cena wywołania: 334 275 zł
Cena oszacowania: 458 150 zł