Dodano dnia: 2023-04-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Sandomierz, Ostrówek (świętokrzyskie). Działka numer: 404/13

Ostrówek, 27-600, Sandomierz, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-05-31
Obszar działki: 215 m2
Cena wywołania: 3 975 zł
Cena oszacowania: 5 300 zł
Wadium: 530 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KI1S/xxxxxxxx/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman na podstawie art. 10136kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-05-2023r. o godz. 14:00 w kancelarii  mieszczącej się Sandomierz ul. Żeromskiego 25, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości  stanowiącej  działkę o numerze ewidencyjnym 404/13 (grunt pod zabudowę) - trójkątny, niezabudowany pas gruntu o powierzchni 215 m2, położonej w Sandomierzu przy ul. Powiśle dla której  Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KI1S/xxxxxxxx/9.


Suma oszacowania wynosi 5 300,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 3 975,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 530,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację: w gotówce w kancelarii komorniczej, albo przelewem na rachunek bankowy komornika BNP Paribas Bank Polska SA 06 16001462 1833 0131 1000 0001,  albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.12:00 do godz.13:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: Sandomierz ul. Żeromskiego 25 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).


 Komornik Sądowy
 Jacek Korman

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Sandomierz, Sandomierz (świętokrzyskie). Działka numer: 544/19

Sandomierz, 27-600, Sandomierz, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-26
Cena wywołania: 95 110 zł
Cena oszacowania: 190 219 zł