Dodano dnia: 2023-11-09

Grunt w miejscowości Rzeszów, Zawiszy Czarnego (podkarpackie). Działki numer: 1898/5, 1898/2

Zawiszy Czarnego, 35-082, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2024-02-15
Obszar działki: 0,4145 ha
Cena wywołania: 218 172 zł
Cena oszacowania: 290 896 zł
Wadium: 29 090 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E


          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Piotr Bielówka Kancelaria Komornicza  nr XXI w Rzeszowie zawiadamia na  podstawie  9864§ 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.02.2023 roku o godz. 12.00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się: 
                                                          P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości w postaci:
1/3 udziału w nieruchomości gruntowej składającej z działek nr 1898/5 i 1898/2 (zurbanizowane tereny niezabudowane)  stanowiących funkcjonalny kompleks działek położonych w Rzeszowie, gmina Rzeszów, powiat Rzeszów posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w RZESZÓW nr RZ1Z/xxxxxxxx/6.


Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów:
Jednostka ewidencyjna: Rzeszów - miasto, obręb 225 Budziwój,
działka nr 1898/2 - powierzchnia 0,2517 ha; Bp zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
działka nr 1898/5 - powierzchnia 0,1628 ha; Bp zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
Razem powierzchnia działek: 0,4145 ha. Zakres wyceny dotyczy określenia wartości prawa 1/3 udziału ww. nieruchomości gruntowej.


Łączną wartość funkcjonalnego obszaru ( udział 1/3 w nieruchomości) oszacowano na kwotę: 290.896,00 PLN (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100).


Cena wywoławcza udziału 1/3 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 218.172,00 zł (słownie:dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100 )
Wadium w przedmiotowej licytacji wynosi: 29.090,00 zł ( słownie:dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/100).


Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 22.02.2024 roku o godzinie: 13.00.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości 29.090,00 zł ( słownie:dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/100) na konto komornika o numerze: 03 1600 1462 1820 0389 2000 0004 w banku: BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z dopskiem " wadium do sprawy KM 1476/22 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy
jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Przystąpienie do licytacji odbywa się poprzez wejście w zakładkę "przystąp do e-licytacji" na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Komornik Sądowy


Piotr Bielówka

 

 

POUCZENIE:

Kodeks postępowania cywilnego.
Art. 9865. [Złożenie rękojmi]
§ 1. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.
§ 2. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru
dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego,
oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
§ 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia
danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych
w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.
§ 4. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O
odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Art. 976. [Wyłączenia podmiotowe]
§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który
nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
Art. 9867§ 4. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art.
9863§ 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować
pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.
§ 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Art. 9868 § 1 Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni
od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej
oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (Dz.U.2021.2005r.)
§ 3. 1. Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział.
2. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej operatora. Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia.
3. Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, wymaga uwierzytelnienia.
§ 4. 1. Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po złożeniu wniosku o założenie konta użytkownika. Wniosek ten zawiera: 1) imiona i nazwisko wnioskodawcy, numer
PESEL, o ile został mu nadany, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, w którym
wydano ten dokument; 2) adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji; 3) wskazanie hasła umożliwiającego uwierzytelnienie; 4) wskazanie adresu poczty elektronicznej
lub numeru telefonu komórkowego, na które mają być wysyłane powiadomienia o zamieszczeniu pisma, o ile wnioskodawca chce otrzymywać takie powiadomienia; 5) oświadczenie
wnioskodawcy, że dane, o których mowa w pkt 1 i 2, są prawdziwe oraz że zapoznał się z pouczeniem co do sposobu i skutków doręczeń dokonywanych zgodnie z art. 1311 ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnegoˮ.
2. Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 3. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem
wybranego komornika sądowego. 4. Warunki dotyczące hasła, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności liczba, rodzaj i wielkość znaków, są udostępniane przed złożeniem
wniosku o założenie konta użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 5. Imiona, nazwisko oraz numer PESEL podlegają weryfikacji w rejestrze PESEL. 6. W razie
niezgodności przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL zawiadamia się osobę składającą wniosek o odmowie założenia konta. W zawiadomieniu podaje się
przyczynę tej odmowy i poucza o możliwości złożenia ponownego wniosku za pośrednictwem wybranego komornika sądowego. 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 6,
komornik zakłada osobie składającej wniosek konto w systemie teleinformatycznym po przeprowadzeniu weryfikacji jej tożsamości. 8. Osobę składającą wniosek zawiadamia się o
założeniu konta w systemie teleinformatycznym; w zawiadomieniu podaje się login. 9. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 6 i 8, doręcza się wnioskodawcy na podany we wniosku
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wnioskodawcy. 10. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o czym
należy pouczyć użytkownika w zawiadomieniu o założeniu konta. 11. Użytkownik jest uprawniony do zmiany hasła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 5. Konto użytkownika jest udostępniane wyłącznie po uwierzytelnieniu, które następuje za pomocą loginu i hasła.
§ 6. 1. Użytkownik może brać udział w nieograniczonej liczbie licytacji za pośrednictwem konta. 2. W razie braku uwierzytelnienia użytkownika w okresie roku, jego konto w
systemie teleinformatycznym może być usunięte, o czym należy pouczyć użytkownika w zawiadomieniu o założeniu konta.
§ 7. 1. Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu. 2. W momencie zgłoszenia przez użytkownika przystąpienia do przetargu dochodzi do przypisania użytkownikowi unikalnego
identyfikatora licytanta.
§ 8. 1. Wraz ze zgłoszeniem przystąpienia do przetargu użytkownik składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu wskazane w
art. 976 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Użytkownik, który może nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu władzy publicznej, wraz ze zgłoszeniem przystąpienia do
przetargu przedkłada za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utrwalone w postaci elektronicznej kopie wymaganych dokumentów.
§ 9. 1. Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej
posiadającej zdolność prawną, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających
uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej.
§ 10. 1. Dokonanie postąpienia wymaga: 1) uwierzytelnienia się na koncie użytkownika; 2) utworzenia oświadczenia o postąpieniu; 3) zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu. 2.
Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer
porządkowy. 3. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas
pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
§ 11. 1. Zakończenie przetargu następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji. 2. Z chwilą zakończenia przetargu następuje automatyczne ustalenie
licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. 
 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Marii Skłodowskiej-Curie 6/1 (podkarpackie)

Marii Skłodowskiej-Curie 6/1, 35-036, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 257 372 zł
Cena oszacowania: 343 162 zł

Grunt w miejscowości Rzeszów, Rzeszów (podkarpackie). Działka numer: 2163/1

Rzeszów, 35-317, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 137 150 zł
Cena oszacowania: 274 300 zł

Grunt w miejscowości Rzeszów, Rzeszów (podkarpackie). Działka numer: 11/1

Rzeszów, 35-212, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 14 900 zł
Cena oszacowania: 29 800 zł