Dodano dnia: 2023-10-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Rudna Wielka, Rudna Wielka (podkarpackie). Działka numer: 731/7

Rudna Wielka, 36-054, Rudna Wielka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-12-21
Sygnatura: Km 430/22
Obszar działki: 300 m2
Cena wywołania: 9 000 zł
Cena oszacowania: 18 000 zł
Wadium: 1 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 40A,  Rzeszów,   35-045 Rzeszów

tel. 177157772 / fax. 

Sygnatura: Km 430/22
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Rzeszowie Mirosław Wolanin podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 21.12.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja

nieruchomości położonej przy  0, 36-054 Rudna Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Kustronia Józefa 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa numer 731/7 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat Rzeszowski, województwo podkarpackie o powierzchni 300 mkw. niezabudowana, stanowiąca drogę dojazdową. Nieruchomość należy do dłużniczki ******. Teren utwardzony, szutrowy, nieogrodzony o mocno wydłużonym kształcie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer RZ1Z/xxxxxxxx/4. Nieruchomość jest objęta Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania terenu gminy Świlcza, gdzie jest oznaczona symbolem M/U oznaczające tereny pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Suma oszacowania wynosi 18 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł.  Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na dwa dni poprzedzające przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 1 800,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 58 1600 1462 1800 9740 4000 0001 najpóźniej na dwa dni poprzedzające przetarg.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  28.12.2023 o godzinie:  13:00 .

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

Pouczenie:

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu  na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 58 1600 1462 1800 9740 4000 0001

Obowiązkowym elementem umożliwiającym  uczestnictwo w e-licytacji jest rejestracja na portalu e-licytacje.komornik.pl oraz dołaczenie do licytacji! Wymaganą rękojmię należy złożyć na konto komornika najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu. Podanie w/w danych następuje przy przystąpieniu, zatem przystąpienie do licytacji  musi nastąpić w tym samym terminie co złożenie rękojmi - najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Art. 879(5) § 2. Przed przystąpieniem do licytacji licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji. § 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa w § 2, lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 4. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. § 5. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Art. 867(3). Wysokość postąpienia i zaofiarowanie przez licytanta wyższej ceny - § 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. § 2. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
Art. 879(6). Przebieg licytacji elektronicznej - § 1. Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. § 2. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. W przypadku ruchomości wymienionych w art. 864 sprzedaż zajętych ruchomości § 2 czas trwania przetargu można skrócić do co najmniej dwóch dni, z zachowaniem warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym. § 2(1). Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. § 3. Komornik natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Jeżeli jednak do udzielenia przybicia niezbędne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa do udziału w przetargu, przybicie następuje niezwłocznie po jego złożeniu, o czym należy poinformować uczestników przetargu przez obwieszczenie w systemie teleinformatycznym. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. § 4. Komornik wstrzyma się z udzieleniem przybicia do czasu przedłożenia oryginału pełnomocnictwa do udziału w przetargu. W takim przypadku komornik obwieszcza o tym fakcie w systemie teleinformatycznym niezwłocznie po zakończeniu licytacji, wzywając jednocześnie licytanta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa w terminie 3 dni, pod rygorem odmowy udzielenia przybicia.
Art. 879(7). Zawiadomienie o przybiciu w licytacji elektronicznej - § 1. O fakcie udzielenia przybicia obwieszcza się w systemie teleinformatycznym niezwłocznie po jego udzieleniu, przy czym dane nabywcy nie podlegają ujawnieniu. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się nabywcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 2. Osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a licytanci mogą złożyć skargę na przebieg przetargu w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Skargę składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 3. Wierzyciel lub dłużnik mogą złożyć skargę na udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o najniższej cenie nabycia, o przebiegu przetargu lub o wyłączeniu od udziału w przetargu – w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia o udzieleniu przybicia w systemie teleinformatycznym. Skargę można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile skarżący posiada w tym systemie konto. § 4. W razie nieuwzględnienia skargi komornik niezwłocznie po jej wniesieniu przekazuje sądowi poświadczony przez siebie odpis skargi, wraz z protokołem z przebiegu przetargu lub innymi dokumentami niezbędnymi do jej rozpoznania.
Art. 879(8). Zrzeczenie się nabycia ruchomości w licytacji elektronicznej - W razie wniesienia skargi, o której mowa w art. 879(7) zawiadomienie o przybiciu w licytacji elektronicznej § 2 lub 3, termin dla nabywcy do zrzeczenia się nabycia ruchomości wynosi miesiąc od dnia zakończenia przetargu. Zrzeczenie dokonywane jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Art. 879(9). Termin zapłaty ceny nabycia w licytacji elektronicznej - Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w   kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.


Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Antoniego Gromskiego 2/62 (podkarpackie)

Antoniego Gromskiego 2/62, 35-233, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-25
e-licytacja
Cena wywołania: 218 250 zł
Cena oszacowania: 291 000 zł

Grunt w miejscowości Chmielnik, Chmielnik (podkarpackie). Działka numer: 3228

Chmielnik, 36-016, Chmielnik, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-16
e-licytacja
Cena wywołania: 6 469 zł
Cena oszacowania: 8 625 zł

Grunt w miejscowości Jabłonka, Jabłonka (podkarpackie). Działki numer: 987, 1028

Jabłonka, 36-204, Jabłonka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-23
Cena wywołania: 3 000 zł
Cena oszacowania: 11 000 zł