Dodano dnia: 2022-07-13

Grunt w miejscowości Radziejowice, Przy rezerwacie (mazowieckie). Działki numer: 13/4, 13/7

Przy rezerwacie, 96-325, Radziejowice, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-08-31
Sygnatura:  Km 2696/21
Obszar działki: 2292 m2+ 532m2
Cena wywołania: 79 129 zł
Cena oszacowania: 105 506 zł
Wadium: 10 551 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Maciej Sawicki

Kancelaria Komornicza, Hiellego 3,  Żyrardów,   96-300 Żyrardów

tel. 46 880 55 15 / fax. 468805615

Sygnatura: Km 2696/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Żyrardowie Maciej Sawicki podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 14:00 w dniu 31.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy  ul. Przy rezerwacie , 96-325 Radziejowice, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Radziejowska 1/5, Żyrardów, 96-300 Żyrardów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/xxxxxxxx/4; PL1Z/xxxxxxxx/5 (udział 1/4).

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości o numerze KW PL1Z/xxxxxxxx/4 wraz z udziałem w wys. 1/4 prawa własności w nieruchomości PL1Z/xxxxxxxx/5 należącym do dłużnika. Nieruchomość PL1Z/xxxxxxxx/4 składa się z jednej działki o nr 13/4 w kształcie zbliżonym do rombu o średnich wymiarach 22m x 112m i powierzchni 2292 m[2]. Działka zadrzewiona drzewami sosnowymi, przy czym zadrzewienia nie są ujęte w ewidencji jako las oraz w uproszczonym planie urządzenia lasu dla obrębu Radziejowice. Zadrzewienia do usunięcia, biorąc pod uwagę przeznaczenie w planie miejscowym. Działka nieuzbrojona i niezabudowana. Dojazd do działki utrudniony, duktami leśnymi, a następnie za pośrednictwem działki nr 13/7. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowią podobne niezabudowane działki gruntu z zadrzewieniami sosnowymi, w najbliższym sąsiedztwie Bolimowsko-Radziejowickim obszarze chronionego krajobrazu. Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/301/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Radziejowice i Tartak Brzózki (obręb ewid. Tartak) przedmiotowa działka leży w obszarze oznaczonym jako 3MN o przeznaczeniu podstawowym jako zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem sytuowania garaży, budynków gospodarczych, infrastruktury,urządzeń komunikacji,infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, oraz zieleni urządzonej i małej architektury. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi towarzyszące zgodnie z definicją z § 5 ust. 1 pkt 9 uchwały nr XVIII/301/2014 Rady Gminy Radziejowice. Nieruchomość PL1Z/xxxxxxxx/5 składa się z działki nr 13/7 w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 3m x 175m i powierzchni 532m[2]. Działka stanowi wspólny dojazd (nieutwardzony) do działek 13/1,13/2,13/4 i 4. Działka nieuzbrojona. Dojazd nieurządzony, działka wyznaczona jedynie geodezyjnie. Dojazd utrudniony duktami leśnymi. Działka wydzielona geodezyjnie bez widocznych znaków w terenie. Dłużnikowi przysługuje prawo własności w wys. 1/4 udziału w nieruchomości. Z uwagi na położenie nieruchomości w tym fakt, iż jedyny dojazd do działki 13/4 (KW PL1Z/xxxxxxxx/4) stanowi nieruchomość PL1Z/xxxxxxxx/5 stanowiąca drogę dojazdową, w której udział w wys. 1/4 posiada dłużnik, nieruchomości PL1Z/xxxxxxxx/4 oraz PL1Z/xxxxxxxx/5 (udział w niej) stanowią całość gospodarczą

Suma oszacowania wynosi 105 506,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 129,50 zł.  Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 550,60 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A 47 1600 1374 1838 7888 3000 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  07.09.2022 o godzinie:  14:00 .

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Komornik Sądowy

Maciej Sawicki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Zaścienie, Zaścienie (mazowieckie)

Zaścienie, 05-252, Zaścienie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-08-19
Cena wywołania: 139 179 zł
Cena oszacowania: 185 573 zł

Dom w miejscowości Milanówek, Zbigniewa Herberta 6 (mazowieckie). Działka numer: 5/2

Zbigniewa Herberta 6, 05-822, Milanówek, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-10-13
Cena wywołania: 387 000 zł
Cena oszacowania: 516 000 zł

Grunt w miejscowości Oleksianka, Oleksianka (mazowieckie). Działki numer: 329, 416

Oleksianka, 05-334, Oleksianka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-08-31
Cena wywołania: 95 094 zł
Cena oszacowania: 142 641 zł