Dodano dnia: 2023-08-04

Grunt w miejscowości Przemyśl, Armii Krajowej (podkarpackie). Działki numer: 451, 457

Armii Krajowej, 37-700, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-15
Sygnatura: Km 327/18
Obszar działki: 0,0918 ha+0,0392 ha
Cena wywołania: 79 133 zł
Cena oszacowania: 118 700 zł
Wadium: 11 870 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Kowalik

Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9,  Przemyśl,   37-700 Przemyśl

tel. 166757080 / fax. 

Sygnatura: Km 327/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PR1P/xxxxxxxx/3 W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie
art. 9864§3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-09-2023r. o godz. 11:00 na portalu www.e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się  druga licytacja 
nieruchomości stanowiącej działki: nr 451, nr 457 o łącznej pow. 0,1310 ha
położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Żurawicka, 
dla której  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PR1P/xxxxxxxx/3   
Działka nr 451 obręb 201 o powierzchni 0,0918 ha, jest nieruchomością gruntową, niezabudowaną. 
W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako następujące użytki:
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp o powierzchni 0,0918 ha    
Działka nr 457 obręb 201 o powierzchni 0,0392 ha, jest nieruchomością gruntową, niezabudowaną. 
W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako następujące użytki:
Grunty orne R III a o powierzchni 0,0392 ha
Dojazd do nieruchomości ulicą miejską o nawierzchni asfaltowej, utwardzonej.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art.  9864§2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta na portalu www.e-licytacje.komornik.pl i przystąpienie do e-licytacji do 13-09-2023r. g. 23:59:59. Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 22-09-2023r. o godz. 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Suma oszacowania wynosi 118 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 79 133,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 870,00zł.  którą należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 
PKO BP SA I O\Przemyśl 40 10204274 0000 1302 0002 6153 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. tj. 13-09-2023r. g. 23:59:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

 

 Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Budy Łańcuckie, Budy Łańcuckie (podkarpackie). Działka numer: 1358/3

Budy Łańcuckie, 37-114, Budy Łańcuckie, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 3 375 zł
Cena oszacowania: 4 500 zł

Nieruchomość w miejscowości Sędziszów Małopolski, Południowa (podkarpackie)

Południowa, 39-120, Sędziszów Małopolski, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-29
e-licytacja
Cena wywołania: 20 543 zł
Cena oszacowania: 30 815 zł

Dom w miejscowości Strażów, Strażów 430 (podkarpackie). Działka numer: 801/12

Strażów 430, 36-073, Strażów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 135 312 zł
Cena oszacowania: 180 417 zł