Dodano dnia: 2023-05-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Orzechówko, Orzechówko (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 86, 98/1, 49, 87

Orzechówko, 19-411, Orzechówko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-07-07
Sygnatura: Km 1862/22

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

Sygnatura: Km 1862/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski Kancelaria Komornicza nr I w Olecku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2023 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ORZECHÓWKO , 19-411 ŚWIĘTAJNO, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie miejscowości Orzechówko, gmina Świętajno, na działce o numerze geodezyjnym: 86 o powierzchni 2,48ha, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską *********** dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/xxxxxxxx/6 Inne szczegóły istotne dla nieruchomości:

Suma oszacowania wynosi 76 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
04.07.2023 10:30 - 10:45

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

 

- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Orzechówko , 19-411 Świętajno, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie miejscowości Orzechówko, gmina Świętajno, na działce o numerze geodezyjnym: 87 o powierzchni 2,48ha, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską *************** dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/xxxxxxxx/6 Działki 86 oraz 87 - powierzchnia działki 86: 2,4800 ha - powierzchnia działki 87: 2,4800 ha - znajdują się na północ od drogi prowadzącej przez wieś - posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez południowe granice (droga gminna na działce 93) - w sąsiedztwie działek i znajduje się zabudowa miejscowości oraz grunty użytkowane rolniczo - kształt działek czworokątny, zwarty, przypominające prostokąt - teren pofałdowany - działki nieuzbrojone - według danych z Państwowego Instytutu Geologicznego działki zajmują gliny zwałowe oraz mułki, piaski i żwiry jeziorne na gytiach i kredzie jeziornej - zgodnie z danymi z ewidencji gruntów na działkach przeważają grunty orne - udział nieużytków w całkowitej powierzchni działki 87 wynosi 1,21% - nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, ani do gminnej ewidencji zabytków

Suma oszacowania wynosi 76 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
04.07.2023 10:30 - 10:45

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

 

- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Orzechówko , 19-411 Świętajno, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie miejscowości Orzechówko, gmina Świętajno, na działce o numerze geodezyjnym: 98/1 o powierzchni 0,46ha, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską **************** dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/xxxxxxxx/6 Działka 98/1 - powierzchnia: 0,4600 ha - znajduje się na połnoc od drogi prowadzącej przez wieś - posiada dostęp do drogi publicznej poprzez północną granicę (nieurządzona droga gruntowa na działce nr 93 stanowiąca własność gminy Świętajno) - w sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa miejscowości, działki niezabudowane oraz grunty użytkowane rolniczo - kształt działki nieregularny - teren urozmaicony z kilkumetrową deniwelacją poprzeczną - działka nieuzbrojona - według danych z Państwowego Instytutu Geologicznego działkę w całości zajmują gliny zwałowe - zgodnie z danymi z ewidencji gruntów na działce nr 98/1 przeważają grunty orne IVa klasy - nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, ani do gminnej ewidencji zabytków

Suma oszacowania wynosi 25 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
04.07.2023 10:30 - 10:45

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

 

- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Orzechówko , 19-411 Świętajno, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie miejscowości Orzechówko, gmina Świętajno, na działce o numerze geodezyjnym: 49 o powierzchni 1,60ha, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską ***************** dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/xxxxxxxx/6 Działka 49 - powierzchnia: 1,6000 ha - znajduje się na południe od drogi prowadzącej przez wieś - posiada dostęp do drogi publicznej poprzez północną granicę (droga powiatowa na działce 135/2) - w sąsiedztwie działki znajduje się zwarta zabudowa miejscowości, działki niezabudowane oraz grunty użytkowane rolniczo - kształt działki czworokątny, zwarty, zbliżony do prostokąta - działka w większości stanowi teren zabagniony lub pokryty wodą - od strony drogi prowadzącej przez wieś duży spadek w kierunku pozostałej części działki - przez działkę w pobliżu drogi przebiega wodociąg, - po przeciwnej stronie drogi sieć elektroenergetyczna oraz telefoniczna - według danych z Państwowego Instytutu Geologicznego działkę zajmują torfy na gytiach i kredzie jeziornej oraz gliny zwałowe - działka w znacznej części znajduje się na terenach podmokłych - zgodnie z danymi z ewidencji gruntów na działce nr 49 przeważają nieużytki - udział nieużytków w całkowitej powierzchni działki wynosi 65,63% - nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, ani do gminnej ewidencji zabytków Prawo odkupu uwidocznione w dziale III księgi wieczystej nie wpływa na wartość nieruchomości - upłynął okres 5 lat od daty zakupu. Dla obszaru nieruchomomości nie istnieje obowiązujący plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XII/52/15 z dnia 30.09.2015r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Strefie III - obejmującej tereny południowo-wschodnie gminy o intensyfikacji rozwoju rolnictwa jako funkcji wiodącej, uzupełnionej funkcją rekreacyjną. Teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczono jako pozostałe grunty. - nieruchomość położona w obrębie miejscowości Orzechówko, gmina Świętajno, we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego - nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od zwartej zabudowy miejscowości Orzechówko - wieś położona na uboczu w stosunku do głównych dróg - dojazd drogą asfaltową - wieś usytuowana jest wzdłuż dużego obszaru podmokłego z utrzymującym się częściowo lustrem wody - działki znajdują się w niewielkiej odległości od siebie

Suma oszacowania wynosi 24 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 400,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
04.07.2023 10:30 - 10:45

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Jankowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Lubawa, Mieszka I 8 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 182/30

Mieszka I 8, 14-260, Lubawa, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-09
Cena wywołania: 413 333 zł
Cena oszacowania: 620 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Mrągowo, Osiedle Mazurskie 18/27 (warmińsko-mazurskie)

Osiedle Mazurskie 18/27, 11-700, Mrągowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-04-25
e-licytacja
Cena wywołania: 163 500 zł
Cena oszacowania: 218 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Fabryczna 30/7 (warmińsko-mazurskie)

Fabryczna 30/7, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-10
Cena wywołania: 62 000 zł
Cena oszacowania: 93 000 zł