Dodano dnia: 2023-08-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Lublewo Gdańskie, Jaśkowa (pomorskie). Działka numer: 115/32

Jaśkowa, 83-050, Lublewo Gdańskie, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: Km 15/17
Cena wywołania: 262 449 zł
Cena oszacowania: 349 933 zł
Wadium: 34 994 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Południe w Gdańsku

Marek Trocki

Kancelaria Komornicza, Na Stoku 46,  Gdańsk,   80-874 Gdańsk

tel. 58 304-12-02 / fax. 58 304-12-02

Sygnatura: Km 15/17

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Marek Trocki Kancelaria Komornicza nr XV w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 15/17 w dniu: 13.09.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- nieruchomości położonej przy  . ./., 83-050 Lublewo Gdańskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Żabi Kruk 16, Gdańsk, 80-822 Gdańsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Teren działek jest niezabudowany, nieużytkowany, w części porośnięty drzewami i krzewami nie przedstawiającymi dodatkowej wartości użytkowej. Teren lekko opada w stronę południową, różnica poziomów terenu wynosi ok. 1 m na działkach budowlanych, granice regularne, kształt zbliżony do prostokąta, wąski, podłużny, szerokość działek ok. 16 m. Działki posiadają warunki podłączenia do sieci: woda, energia, kanalizacja sanitarna, gaz. Na dz. nr 115/32 przebiega linia energetyczna. DZIAŁKA EWIDENCYJNA: DZ. NR 115/32, R - GRUNTY ORNE, DZ. NR 115/33, R - GRUNTY ORNE, DZ. NR 115/34, R - GRUNTY ORNE, UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ GD1G/xxxxxxxx/3: ODPŁATNA I BEZTERMINOWA SŁUŻEBNOŚĆ POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU DO DROGI PUBLICZNEJ ORAZ NA PRAWIE PRZEPROWADZENIA WSZELKICH MEDIÓW, W TYM SIECI ENERGETYCZNEJ, GAZOWEJ, WODNEJ, KANALIZACYJNEJ, TELEFONICZNEJ I INTERNETOWEJ, NA RZECZ KAŻDORAZOWEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NUMER 115/8, OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW GD1G/xxxxxxxx/9, Z OGRANICZENIEM WYKONYWANIA TEJ SŁUŻEBNOŚCI DO CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ, TJ. DO CZĘŚCI DZIAŁKI NR 117/23 (KTÓRA PODZIELIŁA SIĘ NA DZ. 117/24 i 117/25) OBSZARU 0,3399 HA, OZNACZONEJ KOLOREM ZIELONYM NA PLANIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 7 CZERWCA 2019 R., REP. A NR 4960/2019 R. ORAZ DO DZIAŁKI NR 117/15 OBSZARU 0,0352 HA. UWAGA: ZGODNIE Z AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 7 CZERWCA 2019 R. REP. A NR 4960/2019 R. STRONY USTALIŁY JEDNORAZOWE WYNAGRODZENIE ZA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI, KTÓRE ZOSTAŁO JUŻ ZAPŁACONE,

 

Suma oszacowania wynosi 349 933,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 262 449,75 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 34 993,30 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 17 1500 1025 1210 2010 6665 0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  20.09.2023 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Marek Trocki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Malbork, Daleka 117 (pomorskie)

Daleka 117, 82-200, Malbork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 415 275 zł
Cena oszacowania: 553 700 zł

Grunt w miejscowości Gniszewo, Spokojna (pomorskie). Działka numer: 84/3

Spokojna, 83-120, Gniszewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 10 650 zł
Cena oszacowania: 14 200 zł

Dom w miejscowości Łęgowo, Tczewska 45 (pomorskie). Działki numer: 525/1, 524/2

Tczewska 45, 83-031, Łęgowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-26
e-licytacja
Cena wywołania: 575 250 zł
Cena oszacowania: 767 000 zł