Dodano dnia: 2022-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Liśnik Duży-Kolonia, Liśnik Duży-Kolonia (lubelskie). Działka numer: 18/1

Liśnik Duży-Kolonia, 23-275, Gościeradów, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-10
Obszar działki: 2,4800 ha
Cena wywołania: 213 075 zł
Cena oszacowania: 284 100 zł
Wadium: 28 410 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku
Monika Matraszek-Gąska
Kancelaria Komornicza nr I w Kraśniku
23-200 Kraśnik ul. Narutowicza 1/3
tel. 818253168  e-mail: krasnik@komornik.pl
www. komornik-krasnik.pl
 Km 38/21

OBWIESZCZENIE   O   PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI
Nr KW LU1K/xxxxxxxx/3 

   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Monika Matraszek-Gąska (tel.81 825-31-68) w sprawie Km 38/21 na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2022r. o godz. 09:00, w sali nr IV w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku mającego siedzibę w Kraśniku przy ulicy Lubelskiej 81 odbędzie się pierwsza licytacja będącej własnością *** *** nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 18/1, o  pow. 2,4800 ha  położonej: 23-275 Gościeradów, Liśnik Duży Kolonia, dla której  Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgęwieczystą o numerze KW LU1K/xxxxxxxx/3.
 /działka nr 18/1, o pow. 2,48 ha, działkę tworzą użytki rolne klas RIIIa, RIIIb, działka jest użytkowana rolniczo - stanowi grunty orne, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej i drogą o nawierzchni ulepszonej/
Suma oszacowania wynosi 284 100,00zł, zaś
cena wywołania wynosi    213 075,00zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania,
rękojmia wynosi 28 410,00zł i jest równa 1/10 sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu (licytant) obowiązany jest złożyć rękojmię (gotówką lub przelewem). Rękojmia winna znajdować się w kasie komornika lub na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię przelewem należy uiścić na konto komornika:
Bank PEKAO SA I O/Kraśnik 26 1240 2395 1111 0000 3333 3489. W tytule przelewu należy wpisać: "RĘKOJMIA Km 38/21, LU1K/xxxxxxxx/3 oraz imię, nazwisko, nr PESEL i adres korespondencyjny licytanta".
 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz w ciagu 3 dni przeglądać od godz. 07.30 do godz. 15.30 w Sądzie Rejonowym, w którym odbędzie się licytacja, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z  rejestru gruntów wraz z  mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Zgodnie z treścią art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
 Zgodnie z treścią art. 977 k.p.c. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
 Zgodnie z treścią art. 4 ust 1. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2020.16551) Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku: (...) orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym (...) – Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.

                                                                                                                      KOMORNIK   SĄDOWY

                                                                                                                     Monika   Matraszek-Gąska
  -    

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zamość, Elizy Orzeszkowej (lubelskie). Działka numer: 47/33

Elizy Orzeszkowej, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 15 113 zł
Cena oszacowania: 20 150 zł

Grunt w miejscowości Bortatycze, Bortatycze (lubelskie). Działki numer: 1160, 1044

Bortatycze, 22-400, Bortatycze, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 1 388 zł
Cena oszacowania: 58 960 zł

Grunt w miejscowości Stójło, Stójło (lubelskie). Działka numer: 19/1

Stójło, 22-304, Stójło, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 18 239 zł
Cena oszacowania: 24 319 zł