Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Lipowa, Lipowa (śląskie). Działka numer: 2875

Lipowa, 34-324, Lipowa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura:  KM 1610/19
Obszar działki: 0,1000 ha
Cena wywołania: 10 950 zł
Cena oszacowania: 14 600 zł
Wadium: 1 460 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Daniel Pruchnicki

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 33a, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 338617242 / fax. 338617242

Sygnatura: KM 1610/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 o godz. 14:00 w kancelarii komornikaodbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy  , 34-324 Lipowa, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka nr 2875 to nieruchomość gruntowa niezabudowana o przeznaczeniu pod tereny zieleni nieurządzonej. Działka nie jest ogrodzona i zagospodarowana, zakrzaczona i porośnięta samosiejką. Posiada dostęp do gruntowej drogi od strony północnej. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie cieku wodnego, ukształtowanie terenu cechują umiarkowane spadki o nachyleniu płd-wsch. Kształt działki nieregularny, zbliżony do litery L. Nieruchomość położona jest w okolicy, gdzie dominują tereny o przeznaczeniu zieleni oraz rolnym.

Suma oszacowania wynosi 14 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 950,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Żywcu ul.Kościuszki 46 29 1240 4881 1111 0010 2755 7537.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia /art 871 kpc/. 
Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Komornik Sądowy

Daniel Pruchnicki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tąpkowice, Gen. Maczka 39 (śląskie). Działka numer: 261/10

Gen. Maczka 39, 42-624, Tąpkowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 300 375 zł
Cena oszacowania: 400 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, Turystyczna 25/24 (śląskie)

Turystyczna 25/24, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 115 725 zł
Cena oszacowania: 154 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Młodych Patriotów 11/50 (śląskie)

Młodych Patriotów 11/50, 44-122, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 244 500 zł
Cena oszacowania: 326 000 zł