Dodano dnia: 2022-01-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łężyce, Dębowa 40 (pomorskie). Działka numer: 175/7

Dębowa 40, 84-207, Łężyce, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-02
Sygnatura: Km 2575/20
Obszar działki: 2494,0000 m2
Cena wywołania: 126 000 zł
Cena oszacowania: 168 000 zł
Wadium: 16 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Adam Grzona

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64

Sygnatura: Km 2575/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 1013 pkt 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2022 o godz. 14:00 pod adresem: Łężyce, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 175/7, , 84-207 Łężyce, pokój -, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 84-207 Łężyce, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 2.494  m2. Nieruchomość składa się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 175/7. Na nieruchomości nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje studium – tereny predysponowane dla rozwoju funkcji usługowych i produkcyjnych. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej: ustanowione prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 175/8. Link do operatu: https://drive.google.com/file/d/1Y3zmSawACyW-Mz-p0U0bkznn4hNcEqMi/view

 

Suma oszacowania wynosi 168 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdańsku 83 10201811 0000 0602 0205 5184. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 ze zn. 1 kpc). Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

 

Zgodnie z przepisem art. 867 ze zn. 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości  w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Adam Grzona

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Chojnice, Człuchowska (pomorskie)

Człuchowska, 89-600, Chojnice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-06-10
Cena wywołania: 186 625 zł
Cena oszacowania: 248 833 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Stegna, Lipowa 32A/G1/miejsce postojowe nr 19 (pomorskie)

Lipowa 32A/G1/miejsce postojowe nr 19, 82-103, Stegna, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-06-26
Cena wywołania: 12 375 zł
Cena oszacowania: 16 500 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bytów, Krótka 3 (pomorskie)

Krótka 3, 77-100, Bytów, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-06-26
e-licytacja
Cena wywołania: 368 745 zł
Cena oszacowania: 491 660 zł