Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Lębork, ul. Szarych Szeregów (pomorskie). Działka numer: 183

ul. Szarych Szeregów, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-08
Sygnatura: Km 126/21
Obszar działki: 94500
Cena wywołania: 94 500 zł
Cena oszacowania: 126 000 zł
Wadium: 12 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lęborku
Michał Mertsch
Kancelaria Komornicza nr I w Lęborku
84-300 Lębork ul. Węgrzynowicza 1A
tel. 59 8622305, fax-59 8622044  e-mail: lebork2@komornik.pl
  Km 126/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Michał Mertsch na podstawie art. 1013.6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-03-2022r. o godz.11:30 w  kancelarii komornika w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 1A,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność ********** *********** i ********* *************, położonej w mieście Lębork, przy ulicy Szarych Szeregów, powiecie lęborskim, województwie pomorskim, w obrębie ewidencyjnym Lębork nr 5 (nr 220801_1.0005),  dla której Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/xxxxxxxx/0. Nieruchomość obejmuje działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 183 o powierzchni 819 m2 (0,0819 ha). Według planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 01.09.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności. Według zapisów rejestru gruntów powiatu lęborskiego nieruchomość obejmuje grunty oznaczone symbolem ŁIV - "łąki trwałe". Suma oszacowania wynosi 126.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    94.500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 12.600,00zł na konto  komornika (rękojmia powinna wpłynąć najpóźniej przeddzień licytacji):             Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu  
70 19401076 3207 8288 0000 0000

podając na przelewie jako tytuł: rękojmia KM 126/21


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia (nabywcę), zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Termin zapłaty: 1/5 ceny w ciągu godziny od zakończenia przetargu, całość minus rękojmia w dniu następnym.  Nabywca, który nie dopełnił powyższych warunków, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. (art. 867.1 kpc). Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo dłużnika, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem oragnu państwoergo (o ile takowego nie posiadają) oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Do dnia licytacji wolno oglądać nieruchomość (jest nieogrodzona) oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lębork, Wysockiego 2/48 (pomorskie)

Wysockiego 2/48, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 65 250 zł
Cena oszacowania: 87 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Lębork, Jagiellońska 3/9 (pomorskie)

Jagiellońska 3/9, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 159 000 zł
Cena oszacowania: 212 000 zł