Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łazin, Łazin (łódzkie). Działka numer: 176

Łazin, 99-423, Łazin, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-22
Sygnatura: KM 1382/18
Obszar działki: 1,32 ha
Cena wywołania: 66 750 zł
Cena oszacowania: 89 000 zł
Wadium: 8 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu

Marek Cichal

Kancelaria Komornicza, Chopina 7, Łowicz, 99-400 Łowicz

tel. (46) 8376103 / fax. (46) 8300802

Sygnatura: KM 1382/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marek Cichal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , Łazin, 99-423 Bielawy , dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1O/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
- działki nr 176 o pow. 1,32 ha (w części - na głębokości 80 m. - z prawem zabudowy), położonej w miejscowości: Łazin, gmina Bielawy, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu pod nr KW LD1O/xxxxxxxx/9, stanowiącej własność *** ***

Nieruchomość jest oszacowana na kwotę  89.000,00 zł
Cena wywołania nieruchomości wynosi    66.750,00 zł (3/4)
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 8.900,00 zł (10 % sumy oszacowania nieruchomości). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 84 9288 0001 0003 4672 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania - sygn. akt I Co 11/20  w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Cichal

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kaleń Nowy, Kaleń Nowy (łódzkie). Działki numer: 216, 207, 75

Kaleń Nowy, 96-208, Kaleń Nowy, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 124 943 zł
Cena oszacowania: 166 590 zł

Dom w miejscowości Budzów, Budzów 19 (łódzkie). Działka numer: 76

Budzów 19, 97-532, Budzów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 88 933 zł
Cena oszacowania: 133 400 zł

Dom w miejscowości Kolonia Sójki, Kolonia Sójki 1 (łódzkie). Działka numer: 22

Kolonia Sójki 1, 99-300, Kolonia Sójki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 91 200 zł
Cena oszacowania: 136 800 zł