Dodano dnia: 2021-12-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Laski, ul. Trenów (mazowieckie). Działka numer: 2373/42

ul. Trenów, 01-941, Laski, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-01-21
Obszar działki: 4687,0000 m2
Cena wywołania: 1 119 000 zł
Cena oszacowania: 1 492 000 zł
Wadium: 149 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Mariusz Jagiełło
Kancelaria Komornicza nr VII w Warszawie
01-651 Warszawa Gwiaździsta 71
tel. 22 55 99 605   e-mail: warszawa.jagiello@komornik.pl
Km 786/19

                                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Mariusz Jagiełło na podstawie art. 1013(6) §1 w zw. z art. 867 §1 k.p.c podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022r. o godz. 13:00 w kancelarii mieszczącej się pod adresem: 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 71, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

- działki nr 2373/42, położonej przy ul. Trenów w miejscowości Laski, gmina Izabelin, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1M/xxxxxxxx/4,

- 2/10 udziału w działce nr 2373/46, położonej przy ul. Trenów w miejscowości Laski, gmina Izabelin, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1M/xxxxxxxx/7

Suma oszacowania wynosi 1 492 000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 1 119 000,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 149 200,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz 16.00.

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium SA 51 1160 2202 0000 0003 6139 0070.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się − w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku − do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.


                                                                                                                                                                Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                  Mariusz Jagiełło  

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Maciejowice, Maciejowice (mazowieckie). Działka numer: 36/9

Maciejowice, 26-903, Maciejowice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 102 750 zł
Cena oszacowania: 137 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Gilino, Gilino 71 (mazowieckie)

Gilino 71, 09-230, Gilino, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 433 019 zł
Cena oszacowania: 577 358 zł

Grunt w miejscowości Nowy Bartków, Nowy Bartków (mazowieckie). Działki numer: 535, 464/3, 531, 530, 534, 540/3

Nowy Bartków, 08-108, Nowy Bartków, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 47 218 zł
Cena oszacowania: 94 435 zł