Dodano dnia: 2021-12-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Ladeniska, Ladeniska (lubelskie). Działki numer: 92, 113/3, 115/2, 117/1

Ladeniska, 22-175, Ladeniska, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-02
Sygnatura:  Km 650/21
Obszar działki: 6,5100 ha
Cena wywołania: 141 851 zł
Cena oszacowania: 189 135 zł
Wadium: 18 914 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Jacek Szymański

Kancelaria Komornicza, Lubelska 32, Chełm,  22-100 Chełm

tel. 82 571 32 18 / fax. 82 571 32 18

Sygnatura: Km 650/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 , pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy  ,Ladeniska,  22-175 Dorohusk, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Żołnierzy IAWP 16, Chełm, 22-100 Chełm)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1C/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Działka nr 92 ark. 3 o pow. 1,97ha. Działka położona w odległości ok 1km od drogi wojewódzkiej nr 816 łączącej przejścia graniczne w Terespolu, Sławatyczach, Dorohusku i Zosinie, oraz ok 1 km od rzeki Bug, stanowiącej granicę polsko-ukraińską. W najbliższym otoczeniu wycenianej działki znajdują się tereny rolne, łąki i lasy. Odległość do zwartej zabudowy zagrodowej wynosi ok 800m. Działka posiada kształt regularnego prostokąta. Konfiguracja terenu lekko pochyła. Działka nieogrodzona. Dojazd od strony zachodniej drogą gruntową wydzieloną geodezyjnie. Od strony wschodniej działka graniczy z rowem melioracyjnym. Grunt częściowo zarośnięty trawami oraz, od strony zachodniej, samosiewami drzew i krzewów. Aktualnie nieużytkowany. Na podstawie Studium działka w całości stanowi obszar gruntów rolnych ekologicznie bez prawa zabudowy (tereny użytków zielonych ). Suma oszacowania działki nr 92 wynosi 19 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 970,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lublinie 54 10203147 0000 8402 0074 7725 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Działka nr 117/1 ark. 3 o pow. 1,21ha. Działka położona w odległości ok 550m od drogi wojewódzkiej nr 816 łączącej przejścia graniczne w Terespolu, Sławatyczach, Dorohusku i Zosinie, oraz ok 1 km od rzeki Bug, stanowiącej granicę polsko-ukraińską. W najbliższym otoczeniu wycenianej działki znajdują się tereny rolne i leśne. Odległość do zwartej zabudowy zagrodowej wynosi ok 300m. Działka nieogrodzona, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Konfiguracja terenu w większości płaska. Dojazd od strony wschodniej oraz zachodniej drogą gruntową wydzieloną geodezyjnie. Na dzień wizji lokalnej działka zadrzewiona samosiewami młodych (ok 20-30-letnich) brzóz i sosen, częściowo zakrzaczona. Na podstawie Studium działka w całości stanowi obszar gruntów ornych. Według wypisu z rejestru gruntów stanowi grunt orny klasy IV i V. Suma oszacowania działki nr 117/1 wynosi 19 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 430,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 924,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lublinie 54 10203147 0000 8402 0074 7725 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Działka nr 115/2 o pow. 1,37ha. Działka położona w odległości ok 510m od drogi wojewódzkiej nr 816 łączącej przejścia graniczne w Terespolu, Sławatyczach, Dorohusku i Zosinie. W najbliższym otoczeniu wycenianej działki znajdują się tereny rolne i leśne oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. Odległość do zwartej zabudowy zagrodowej wynosi ok 850m. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu. Konfiguracja terenu lekko pagórkowata. Teren zagospodarowany licznymi nasadzeniami drzew oraz krzewów ozdobnych. Dojazd drogą publiczną gruntową utwardzoną prowizorycznie szutrem. Na podstawie Studium działka w całości stanowi obszar gruntów rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Działka podzielona jest na dwie części: część zagospodarowaną w narożniku północno-wschodnim, zabudowaną budynkiem drewnianym z altaną pełniącym funkcje domku letniskowego oraz budynkiem gospodarczym drewnianym z przylegającą do niego szopą drewnianą, występują nasadzenia drzew ozdobnych i pielęgnowana nawierzchnia trawiasta, ogrodzenie siatką na metalowych słupkach z bramą wjazdową dwuskrzydłową. Druga część działki to tereny niezagospodarowane, częściowo uprawy rolne, częściowo gęsto zarośnięte krzewami i drzewami, głownie samosiewem brzozy (ok 20-30 letni). Uzbrojenie gruntu: sieć elektryczna, sieć kanalizacyjna, szambo własne Opis

Suma oszacowania wynosi 189 135,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 851,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 913,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 54 1020 3147 0000 8402 0074 7725.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100  Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Szymański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Płoskie, Płoskie (lubelskie). Działka numer: 181/18

Płoskie, 22-400, Płoskie, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 520 500 zł
Cena oszacowania: 694 000 zł

Dom w miejscowości Rejowiec Fabryczny, Chełmska 177 (lubelskie). Działki numer: 43/3, 43/2

Chełmska 177, 22-170, Rejowiec Fabryczny, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 63 545 zł
Cena oszacowania: 95 318 zł

Grunt w miejscowości Zamość, Generała Mikołaja Bołtucia (lubelskie). Działki numer: 100/2, 100/1, 101/9

Generała Mikołaja Bołtucia, 22-401, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 21 320 zł
Cena oszacowania: 1 692 480 zł