Dodano dnia: 2021-12-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kurowo, Kurowo 3 (pomorskie). Działki numer: 43/34, 43/35

Kurowo 3, 84-210, Żelazno, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Obszar działki: 354300 m2
Cena wywołania: 633 675 zł
Cena oszacowania: 844 900 zł
Wadium: 84 490 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GD1W/xxxxxxxx/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Jarosław Świeczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-01-2022r. o godz. 11:30 w: Sąd Rejonowy w Wejherowie 84-200 Wejherowo, Wniebowstąpienia 4, sala nr 144  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 84-210  Żelazno,
     dla której  Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1W/xxxxxxxx/1  
Opis nieruchomości
Nieruchomość KW GD1W/xxxxxxxx/1, niezabudowana,  położona jest w miejscowości Żelazno. Żelazno to miejscowość w gminie Choczewo, powiat wejherowski położona przy drodze wojewódzkiej 213 w odległości ok. 3,5 km. od Choczewa. Nieruchomość  składa się z działek ewidencyjnych nr 43/34 oraz 43/35. Obie działki - mają położenie peryferyjne w miejscowości. Położone są w sąsiedztwie gruntów niezabudowanych, dalej zabudowy ekstensywnej, w dalszym sąsiedztwie droga wojewódzka 213. Do działki 43/34 – dojazd drogą utwardzoną dobrej jakości ( asfalt). Do działki 43/35 – dojazd utrudniony. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Uzbrojenie  podstawowe: energia elektryczna w zasięgu. Działka 43/34 w większej części uprawiana, na części teren nieuprawiany, zakrzaczenia, zadrzewienia. Działka 43/35 w części uprawiana, w cześci stanowi nieużytki, zakrzaczenia, zadrzewienia. Działka  43/34 – teren płaski, na części terenu: zakrzaczenia, zadrzewienia, teren podmokły; przez nieruchomosć (w części nieuprawianej) biegnie napowietrzna linia energetyczna.
Działka 43/35 – teren pofałdowany, w części stanowi nieużytki, zakrzaczenia, zadrzewienia, cześciowo teren podmokły. Działka 43/34 – przewaga gruntów w klasie V, dzialka 43/35 przewaga gruntów w klasie IV. Działka 43/34 w ewidencji gruntów oznaczona jest jako: łąki trwałe, grunty zadrzewione, pastwiska trwałe, rowy z przewagą pastwisk. Działka nr 43/35 w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunty orne, łąki trwałe, grunty zadrzewione, pastwiska trwałe, nieużytki, rowy z przewagą łąk.  Na podstawie informacji z Urzędu Gminy w Choczewie ustalono, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choczewo (Uchwała Rady Gminy w Choczewie nr VI-58/2003 z dnia 09.06.2003 r.) teren, na którym położona jest nieruchomość posiada przeznaczenie rolne: dz. 43/34 – grunty rolne, korytarze ekologiczne dolin rzecznych; dz. 43/35 – grunty organiczne/uprawiane/wysoki poziom wód gruntowych.

Suma oszacowania wynosi 844 900,00zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    633 675,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 490,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O/Wejherowo 86 10201912 0000 9602 0011 8232 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Wejherowie przy Wniebowstąpienia 4 protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy
 dr  Jarosław Świeczkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Narkowy, Gdańska 14a (pomorskie). Działka numer: 94/4

Gdańska 14a, 83-120, Narkowy, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-07-12
Cena wywołania: 551 250 zł
Cena oszacowania: 735 000 zł

Grunt w miejscowości , (pomorskie). Działka numer: 880/5

Charzykowy, 89-606, Charzykowy, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-27
Cena wywołania: 24 450 zł
Cena oszacowania: 32 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Czymanowo, Widokowa 1/2 (pomorskie)

Widokowa 1/2, 84-250, Czymanowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-01
Cena wywołania: 30 750 zł
Cena oszacowania: 41 000 zł