Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krasne, Krasne (podkarpackie). Działka numer: 940

Krasne, 36-007, Krasne, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: KM 13/23
Obszar działki: 1,50 ha
Cena wywołania: 73 730 zł
Cena oszacowania: 98 307 zł
Wadium: 9 831 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Jurek Łach

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 24, Rzeszów, 35-060 Rzeszów

tel. 17 783 78 84

Sygnatura: KM 13/23

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jurek Łach na  podstawie art. 10136 §1 w zw. z art. 867 § 1, w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.09.2023 r. o godz. 12:00 na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 
                                                                                                 P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
udziału w 2/4 części nieruchomości położonej w miejscowości Krasne, oznaczonej jako  działka o numerze 940 o powierzchni 1,50 ha; (S-RIIIb sady 0,72 ha, RIVa grunty orne 0,40 ha, S-RVa sady 0,31 ha, RIIIb grunty orne 0,05 ha PsIV pastwiska trwałe 0,02 ha), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie nr RZ1Z/xxxxxxxx/5

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  98 307,00zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  73 730,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 9 830,70zł, na rachunek bankowy komornika nr 44 1020 4391 0000 6602 0004 6979 w PKO B.P. SA Oddział 1 w Rzeszowie najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przed przystąpieniem do licytacji licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa w § 2, lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne nalicytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby,które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Przetarg przeprowadzany jest w drodze elektronicznej  i kończy się w dniu 21.09.2023 o godz. 12:00.
Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
O fakcie udzielenia przybicia obwieszcza się w systemie teleinformatycznym niezwłocznie po jego udzieleniu, przy czym dane nabywcy nie podlegają ujawnieniu. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się nabywcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Wierzyciel lub dłużnik mogą złożyć skargę na udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o najniższej cenie nabycia, o przebiegu przetargu lub o wyłączeniu od udziału w przetargu - w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia o udzieleniu przybicia w systemie teleinformatycznym. Skargę można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile skarżący posiada w tym systemie konto. 
Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości.  Stosownie do art. 8799 k.p.c. nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Organy gmin, urzędów skarbowych i ubezpieczeń społecznych wzywa się, stosownie do art. 954 kpc, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły komornikowi zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

Komornik Sądowy

 

Jurek Łach

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Iwierzyce, Iwierzyce 187 (podkarpackie)

Iwierzyce 187, 39-124, Iwierzyce, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-09-29
e-licytacja

Dom w miejscowości Witryłów, Witryłów 108 (podkarpackie). Działka numer: 486

Witryłów 108, 36-204, Witryłów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 90 750 zł
Cena oszacowania: 121 000 zł

Grunt w miejscowości Strażów, Strażów (podkarpackie). Działki numer: 441/8, 441/12

Strażów, 36-073, Strażów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-10
Cena wywołania: 193 500 zł
Cena oszacowania: 258 000 zł