Dodano dnia: 2021-12-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kramarzówka, Kramarzówka (podkarpackie). Działki numer: 1211, 1167

Kramarzówka, 37-560, Kramarzówka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-01-28
Sygnatura: Km 1230/20
Obszar działki: 0,6751 ha
Cena wywołania: 8 625 zł
Cena oszacowania: 11 500 zł
Wadium: 1 150 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

Bogusław Mazur

Kancelaria Komornicza, Czarnieckiego 13, Jarosław, 37-500 Jarosław

tel. 16 621 30 66 / fax. 16 621 30 66

Sygnatura: Km 1230/20

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
Bogusław Mazur
Kancelaria Komornicza nr I w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul. Stefana Czarnieckiego 13/2
dnia 27-12-2021r. 
 Km 1230/20
 


                                          #0 *0020000868939*/N0210/
*0020000868939* 
 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2022 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem:
Jarosław,  ul. Stefana Czarnieckiego 13/2
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   położonej  pod adresem: 37-560 Pruchnik, Kramarzówka   , dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1J/xxxxxxxx/5     niezabudowanej, będącej  własnością dłużnika: H.M.J HOSTELS SP. Z O.O. .
-działka nr 1167 o pow.0,4020ha suma oszacowania wynosi 6850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  5137,50 zł
-działka nr1211 po pow.0,2731 ha ,suma oszacowania wynosi 4650,00zł,zas cena wywołania jest równa trzy czwarte semu oszacowania i wynosi  3 487,50zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy
 Bogusław Mazur  

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kramarzówka, Kramarzówka (podkarpackie). Działki numer: 2473, 2180, 2191

Kramarzówka, 37-560, Kramarzówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-27
Cena wywołania: 17 228 zł
Cena oszacowania: 22 980 zł

Grunt w miejscowości Kramarzówka, Kramarzówka (podkarpackie). Działki numer: 2486, 336, 98

Kramarzówka, 37-560, Kramarzówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-27
Cena wywołania: 7 973 zł
Cena oszacowania: 10 620 zł

Grunt w miejscowości Kramarzówka, Kramarzówka (podkarpackie). Działka numer: 903

Kramarzówka, 37-560, Kramarzówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-09-14
Cena wywołania: 18 825 zł
Cena oszacowania: 25 100 zł