Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kramarzówka, Kramarzówka (podkarpackie). Działki numer: 1169, 1647/3

Kramarzówka, 37-560, Kramarzówka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-29
Obszar działki: 1,1332 ha
Cena wywołania: 23 910 zł
Cena oszacowania: 34 775 zł
Wadium: 3 478 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
Adrianna Zbucka
Kancelaria Komornicza nr III w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53
tel. 16 621-31-41  e-mail: jaroslaw2@komornik.pl
  Km 969/18
   
Jarosław, dnia  20-01-2022
 

                                       OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PR1J/xxxxxxxx/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art. 10136 kpc
w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
                                                                        29-03-2022r. o godz. 10:00
w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka, Kancelaria Komornicza nr III w Jarosławiu 37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53  (II piętro, pokój nr 29) odbędzie się druga licytacja następujących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Kramarzówka gmina Pruchnik:
    1. Działka nr 1169 obręb 0003 Kramarzówka o pow. 0,5150 ha ( w ewidencji gruntów oznaczona jako : grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych  Lzr-RIIIa o pow. 0,5150 ha). Suma oszacowania wynosi 21 730,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 10 865,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 173,00zł.
    2. Działka nr 1647/3 obręb 0003 Kramarzówka o pow. 0,6182 ha (w ewidencji gruntów oznaczona jako: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych  Lzr-RIVb o pow. 0,3838 ha, grunty zadrzewione
i zakrzewione na użytkach rolnych  Lzr-R V o pow. 0,2344 ha). Suma oszacowania wynosi 26 090,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 13 045,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 609,00zł.
Brak dojazdu do działek z drogi publicznej.Nieruchomości posiadają założoną w Sądzie Rejonowym
w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze PR1J/xxxxxxxx/3. Właścicielem nieruchomości jest *** *****.
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką
w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:  96 15001634 1216 3003 6501 0000.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej
od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej
w cenie wywołania. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
 Adrianna Zbucka  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Brzeźnica, Brzeźnica (podkarpackie). Działka numer: 756/2

Brzeźnica, 39-207, Brzeźnica, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-22
Cena wywołania: 27 800 zł
Cena oszacowania: 41 700 zł

Grunt w miejscowości Rzeszów, Rzeszów (podkarpackie). Działka numer: 2163/1

Rzeszów, 35-317, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 137 150 zł
Cena oszacowania: 274 300 zł

Grunt w miejscowości Pielgrzymka, Pielgrzymka (podkarpackie). Działki numer: 234/2, 235

Pielgrzymka, 38-223, Pielgrzymka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 51 075 zł
Cena oszacowania: 68 100 zł