Dodano dnia: 2023-11-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kraków, Sucharskiego (małopolskie). Działka numer: 21/2

Sucharskiego, 30-898, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-12-14
Sygnatura: Kmp 30/17
Obszar działki: 0,0092 ha
Cena wywołania: 11 132 zł
Cena oszacowania: 14 842 zł
Wadium: 1 485 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Rafał Buśko
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 30-633 Kraków, ul.  Wielicka 181A/24
tel.: 126573149, fax: 126585196, www.komornik1.pl,  email: krakow.busko@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Krakowie 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291

Sygn. akt Kmp 30/17

Kraków, dnia 25.10.2023O B W I E S Z C Z E N I E 
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM 
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 867 § 1 kpc, w zw. z art. 879 ze zn. 1 kpc w zw. z art. 1013 ze zn. 6 kpc , że w dniu 21.12.2023r.  o godz. 10:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 21/2 o powierzchni 0,0092 ha, położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb ewidencyjny nr P-103. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/xxxxxxxx/2. Działka   posiada kształt regularny zbliżony do figury trapezu o szerokości od około 5m do około 6,5m i długości około 16m. Charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu. Działka niezabudowana, porośnięta trawą, drzewami. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, jest nieuzbrojona.  Zgodnie z miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW", działka ewidencyjna nr 21/2 położona w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr P-103 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: MN20 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 14.12.2023r. o godz. 10:00 i zakończy w dniu 21.12.2023r. o godz. 10:00.  Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14 842,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:  11 131,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1 484,20 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Nieruchomość można oglądać w dniu 7.12.2023r. w godzinach od 10:30 do 11:00.

Zgodnie z art. 879 ze zn. 9 kpc w zw. z art. 1013 ze zn 6 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Generała Stefana Grota-Roweckiego 53/34 (małopolskie)

Generała Stefana Grota-Roweckiego 53/34, 30-348, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-04-26
Cena wywołania: 515 345 zł
Cena oszacowania: 687 126 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/6/7 (małopolskie)

Długa 70/6/7, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-05-08
Cena wywołania: 799 190 zł
Cena oszacowania: 1 598 380 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Reduta 31/8 (małopolskie)

Reduta 31/8, 31-421, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-31
e-licytacja
Cena wywołania: 12 484 zł
Cena oszacowania: 299 610 zł