Dodano dnia: 2022-01-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kraków, Stokowa (małopolskie). Działka numer: 458/2

Stokowa, 31-764, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-01-19
Sygnatura:  KM185/20 i inne
Obszar działki: 0,1303 ha
Cena wywołania: 31 012 zł
Cena oszacowania: 62 023 zł
Wadium: 6 203 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Małgorzata Wojtoń

Kancelaria Komornicza, Sikorki 23, Kraków,  31-587 Kraków

tel. 662215332 / fax. 

Sygnatura: KM185/20 i inne

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Małgorzata Wojtoń Kancelaria Komornicza nr XIV w Krakowie na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 15:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Stokowa , 31-764 Kraków, dla której  (adres: ul. Stokowa , Kraków, 31-764 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
O B W I E S Z C Z E N I E o licytacji w trybie uproszczonym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty Małgorzata Wojtoń Kancelaria Komornicza nr XIV w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 10136 § 1 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 19.01.2022 r. o godz 15.00 w Kancelarii Komornika przy ul. Sikorki 23/16 w Krakowie odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A udziału 1/3 prawa własności działki ewidencyjnej oznaczonej numerem: 458/2, obręb ewidencyjny 11. Nieruchomość ta położona jest w Krakowie i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/xxxxxxxx/8 stanowiącej własność dłużnika: Trytek Władysława ul. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 13/105 31-868 Kraków Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 62.023,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: jedną drugą wartości oszacowania (art. 867 § 2 k.p.c.) tj. kwotę 31.011,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6.202,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 12 8619 0006 0030 0325 8044 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika. Nieruchomość można oglądać w dniu 12.01.2022 r. o godzinie 10.00 w miejscu jej położenia (ul. Stokowa w Krakowie). Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Suma oszacowania wynosi 62 023,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 31 011,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 202,30 zł.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
12.01.2022 10:00 - 10:00Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy 12 8619 0006 0030 0325 8044 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Małgorzata Wojtoń

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Nowosądecka 5a (małopolskie). Działka numer: 65/1

Nowosądecka 5a, 30-683, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-01
Cena wywołania: 114 077 zł
Cena oszacowania: 171 116 zł

Dom w miejscowości Kraków, Bogucicka 98 (małopolskie). Działki numer: 125/3, 125/10

Bogucicka 98, 30-898, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 1 162 913 zł
Cena oszacowania: 1 550 550 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Mała Góra 20/28 (małopolskie)

Mała Góra 20/28, 30-864, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 204 488 zł
Cena oszacowania: 272 651 zł