Dodano dnia: 2022-04-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kotliska, Kotliska (dolnośląskie). Działki numer: 100/5, 101/7, 133

Kotliska, 59-600, Kotliska, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-02
Sygnatura: KM 1819/19
Obszar działki: 4,8100 ha
Cena wywołania: 114 750 zł
Cena oszacowania: 153 000 zł
Wadium: 15 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska-Graba

Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 3, Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477799 / fax. 75 6477799

Sygnatura: KM 1819/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-06-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 304, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:  **** ******** położonej przy ,Kotliska, 59-600 Lwówek Śląski, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski, składającea się z działek ewidencyjnych nr 100/5, 101/7 oraz 133. Nieruchomość położona jest w północnej części wsi Kotliska, poza strefą zabudowy. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolne, użytków zielonych i leśne. Najbliższa zabudowa zagrodowa i siedliskowa znajduje się w odległości ok. 600 m. Nieruchomość składa się z trzech działek ewidencyjnych, o łącznej powierzchni 4,81 ha. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Dojazd do działek drogą gruntową śródpolną. Wszystkie działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 131 dr). Działki są użytkowane rolniczo, niezadarnione i niezachwaszczone. Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków jest bardzo zróżnicowana. Działka nr 100/5 grunty orne RIVa 0,62 ha, grunty orne RIVb 0,62 ha, działka nr 101/7 grunty orne RIVb 1,40 ha, grunty orne RV 0,13 ha, nieużytki N 0,15 ha, pastwiska trwałe PsIV 0,89 ha, grunty orne RIVa 0,52 ha, działka nr 133 grunty orne RV 0,32 ha, grunty orne RVI 0,16 ha. Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr LIII/436/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lwówek Śląski, w/w działki położone są na terenie oznaczonym symbolem studium IR - istniejące tereny rolne. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużników: Grzegorza Bajek i Agnieszki Bajek na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Suma oszacowania wynosi 153 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 300,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Komornik Sądowy

Małgorzata Powalska-Graba

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Mniszków, Mniszków (dolnośląskie). Działka numer: 148/3

Mniszków, 58-520, Mniszków, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 370 000 zł
Cena oszacowania: 555 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Świdnica, Wodna 22/2 (dolnośląskie)

Wodna 22/2, 58-100, Świdnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 96 000 zł
Cena oszacowania: 128 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wałbrzych, Piotra Skargi (dolnośląskie)

Piotra Skargi, 58-300, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 190 500 zł
Cena oszacowania: 254 000 zł