Dodano dnia: 2021-12-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Koszarawa, Koszarawa (śląskie). Działki numer: 1329/2, 1326, 1322/2, 1321/1, 1318/1, 1315/1, 1312/2

Koszarawa, 34-332, Koszarawa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-01-05
Sygnatura:  KM 3430/19
Obszar działki: 0,7275 ha
Cena wywołania: 28 875 zł
Cena oszacowania: 38 500 zł
Wadium: 3 850 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Grzegorz Kisała

Kancelaria Komornicza, Batorego 16, Żywiec,  34-300 Żywiec

tel. 33 499 97 99 / fax. 33 499 97 99

Sygnatura: KM 3430/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Grzegorz Kisała Kancelaria Komornicza nr I w Żywcu na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-01-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Koszarawa , 34-332 Koszarawa, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , ŻYWIEC, 34-300 ŻYWIEC) prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Grzegorz Kisała Kancelaria Komornicza nr I w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 1013 6 kpc, że w dniu 05-01-2022 o godz 11.00 w kancelarii komornika mieszczącej się w Żywcu, przy ul. Batorego 16/3 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A w trybie uproszczonym nieruchomości w postaci: niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Koszarawa, w Gminie Koszarawa, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: BB1Z/xxxxxxxx/8 na którą składają się działki nr: 1312/2, 1315/1, 1318/1, 1321/1, 1322/2, 1326, 1329/2o łacznej powierzchni 0,7275 ha. stanowiącej własność dłużnika: KIMLA MAŁGORZATA posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr BB1Z/xxxxxxxx/8 w Sądzie Rejonowym w Żywcu. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 38.500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 28.875,00 zł. Na mocy art 867 1 kpc w zw z art 10136 kpc licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 3.850,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi, lub przelewem na rachunek komornika: Bank Spółdzielczy w Żywcu 57 8137 0009 0033 3818 3000 0010. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Akta postępowania, elaborat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w terminie dwóch tygodni przed licytacją. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, niemniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Suma oszacowania wynosi 38 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 850,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Bank Spółdzielczy w Żywcu 57 8137 0009 0033 3818 3000 0010 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Kisała

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Siemianowice Śląskie, Składowa 1/1 (śląskie)

Składowa 1/1, 41-100, Siemianowice Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 31 620 zł
Cena oszacowania: 47 430 zł

Grunt w miejscowości Ruda Śląska, (śląskie). Działka numer: 1772/114

, 47-706, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 8 600 zł
Cena oszacowania: 12 900 zł

Grunt w miejscowości Poręba, Dziechciarze (śląskie). Działki numer: 8170, 8346, 8225, 8382, 11767

Dziechciarze, 42-480, Poręba, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-04-26
Cena wywołania: 12 701 zł
Cena oszacowania: 16 935 zł