Dodano dnia: 2022-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kościerzyce, Kościerzyce (opolskie). Działki numer: 401/2, 608/1

Kościerzyce, 49-314, Kościerzyce, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-10
Obszar działki: 0,3400 ha
Cena wywołania: 19 500 zł
Cena oszacowania: 26 000 zł
Wadium: 2 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1077/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/xxxxxxxx/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 867 w związku z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do  publicznej że: w dniu 10-03-2022r. o godz. 10:45 w kancelarii  mieszczącej się: 49-300 Brzeg ul.Wileńska 43/2,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, tj. dwóch działek gruntu.
Pierwsza to działka nr 401/2 am. 7 o powierzchni 0,0800 ha, z czego 0,0700 ha to grunty klasy RIVb, zaś 0,0100 ha to grunty pod wodami (rów) oznaczone symbolem W. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza są to tereny oznaczone symbolem 5.8 MZ, MJ – zabudowa zagrodowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka położona jest poza zabudowaniami przy drodze głównej i ogrodami (na ich zapleczu), także bardzo trudno będzie uzbroić działkę w media, ze względu na daleką odległość, jak i konieczny przebieg przez tereny innych właścicieli. Ponadto działka posiada dojazd do dobrej klasy drogę publiczną jedynie poprzez bardzo długi odcinek drogi polnej, będącej w bardzo złym stanie techniczno – użytkowym. Tak więc ocenić należy, że jej wartość jako działki budowlanej można szacować jedynie w ok. 50 % użyteczności typowej działki budowlanej.
Działka nr 608/1 am. 2 o powierzchni 0,2600 ha (RIIIa – 0,2500 ha i ŁIII – 0,0100 ha) położona jest po przeciwnej stronie drogi polnej dla działki omawianej wcześniej. Ma ona kształt stosunkowo wąskiego prostokąta). W tym przypadku niezbyt dobra i stosunkowo daleka droga polna nie ma tak wielkiego znaczenia jak w poprzednim przypadku, gdyż przy uprawie pola, dojazd ciągnikiem jest możliwy. Może ona mieć wartość dla właścicieli sąsiednich działek. 
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 49-313 Lubsza, Kościerzyce
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/xxxxxxxx/5


Suma oszacowania wynosi 26 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    19 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33,   51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
W kancelarii mieszczącej się: 49-300 Brzeg, ul. Wileńska 43/2 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Nieruchomość można oglądać po wczesniejszym ustaleniu z komornikiem.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jedna cena nabycia przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych , przy czym resztę ceny  , na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu albo dniach wolnych od pracy ( art.871 kpc) 
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
( art. 953 § 1 pkt 6,7,8 w związku z art. 1013' § 3 kpc) .
Stosownie do treści art. 2a ust 3 pkt 9 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2019.1362) ograniczenia wynikające z treści art. 2a ust.1 oraz 2 tj.
1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3. 
nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej w toku postępownaia egzekucyjnego i upadłościowego. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ukur jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku: 1) zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub 2) jednostronnej czynności prawnej, lub 3) orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub 4) innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w szczególności: a) zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub gospodarstwo rolne, b) podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego – Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Tym samym zgodnie z art.4 ust.5 ukur do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu, z tym że:  zawiadomienia dokonuje: a) nabywca – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, b) sąd, organ administracji publicznej lub organ egzekucyjny – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, c) nabywca nieruchomości rolnej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, d) spółka nabywająca nieruchomość rolną – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b. Do zawiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot nabycia. 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gościce, Gościce 21 (opolskie). Działki numer: 182/1, 182/2

Gościce 21, 48-370, Gościce, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 121 556 zł
Cena oszacowania: 162 075 zł

Grunt w miejscowości Łubniany, Masów (opolskie). Działki numer: 1170/17, 1093

Masów, 46-024, Łubniany, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 30 035 zł
Cena oszacowania: 40 047 zł

Dom w miejscowości Raciszów, Raciszów 14 (opolskie). Działki numer: 58/1, 58/2, 29/3, 34/1

Raciszów 14, 49-315, Raciszów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-05
e-licytacja
Cena wywołania: 195 200 zł
Cena oszacowania: 292 800 zł