Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kościelisko, Salamandra (małopolskie). Działka numer: 259

Salamandra, 34-511, Kościelisko, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-09-12
Sygnatura: KM 434/22
Obszar działki: 0,2937 ha
Cena wywołania: 2 703 281 zł
Cena oszacowania: 3 604 375 zł
Wadium: 360 438 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Zakopanem

Urszula Spas

Kancelaria Komornicza, Nowotarska 26 A,  Zakopane,   34-500 Zakopane

tel. 182068499 / fax. 182068499

Sygnatura: KM 434/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Urszula Spas podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 434/22 w dniu: 12.09.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości: 

 

- nieruchomości, której właścicielem jest************* położonej przy  b/n, 34-511 Kościelisko, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , ZAKOPANEM, 34-500 ZAKOPANE) prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Kościelisku, objęta księgą wieczystą nr NS1Z/xxxxxxxx/5, należąca do *************, składająca się z niezabudowanej działki ew. nr 259 o pow. 0,2937 ha, położonej w gm. Kościelisko, obr. 403 Butorów 1, powiat tatrzański, okolice ulicy Droga Stanisława Zubka, strefa przygraniczna z gminą Zakopane. Działka nr 259 o kształcie zbliżonym do trójkąta, położona w II linii zabudowy od ul. Salamandra, bez prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Działka o nachyleniu stoku w kierunku północno-wschodnim. Działka niezabudowana. Działka położona w terenach południowo-małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej częściowo z pokojami gościnnymi, obiekty pensjonatowe, Górna Stacja Wyciągowa, tereny niezabudowane – łąki, nieużytki, tereny zalesione (Lasy Pod Gubałowskie), dalej lokalny handel z usługami, zabudowa mieszkaniowa z pokojami gościnnymi, pensjonatowa, gastronomiczne, parkingi, sklepy spożywcze, dalej tereny TPN – lasy, szlaki turystyczne. W dalszym sąsiedztwie działki niezabudowane, łąki, pastwiska, pola uprawnie, nieużytki, strefa przygraniczna z gm. Zakopane. Przeciętne walory widokowe. Dojazd: założono brak prawnie uregulowanego dostępu. Komunikacja: autobusowa (Kościelisko Butorowy Skrzyżowanie) w odległości 220m. Dostępność usług i handlu: korzystny. Zagospodarowanie: Zieleń samoistna wysoka i niska. Uzbrojenie: działka nieuzbrojona, media w działkach sąsiednich. W rejestrze gruntów widnieje informacja, że działka zabudowana jest budynkami. Podczas wizji lokalnej jednoznacznie stwierdzono, że na działce brak jest jakiekolwiek zabudowy. Dodatkowo w geoportalu (https://geoportal.tatry.pl/e-uslugi/portal-rzeczoznawcy- dostęp z dnia 19 maja 2023 roku) tatrzańskim budynku ujawnione w EgiB jako wybudowane oznaczone są jako „budynki projektowane”. M.in. dla szacowanej działki została wydana przez Starostę Tatrzańskiego decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę. Pozwolenie zostało udzielone osobie innej niż obecni właściciele działki 259. Zgodnie z informacją ustną uzyskaną droga telefoniczną w Wydziale Architektury UM Zakopane, decyzja udzielająca pozwolenia na budowę nie została przeniesiona na obecnych właścicieli nieruchomości Wg MPZP przyjętego Uchwałą NR XXIII/157/2001Rady Gminy Kościelisko z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko(zmieniona uchwałą nr XIV/76/07) . Działka nr 259 położona jest w części w terenie oznaczonym w Planie symbolem UT1a– tereny usług turystycznych w zespole „Butorowy - Gubałówka”, w części w terenach K- dróg i ulic, w części w terenach L1- tereny otwarte- leśne. Przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

 

Suma oszacowania wynosi 3 604 375,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 703 281,25 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 360 437,50 zł.

 Przetargi wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  19.09.2023 o godzinie: 14:00. 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl oraz zgłoszenia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. 

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika Pekao S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530 oraz elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne, dostępnego na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Komornik Sądowy

Urszula Spas

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 10136 § 1 kpc, jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postępowania stosownie do art. 954 kpc.

Zgodnie z art.  954 kpc

Obwieszczenie o licytacji doręcza się:
1) uczestnikom postępowania;
2) organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

Zgodnie z art.  8671 kpc

§  1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

§  2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§  3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Zgodnie z art.  8672 kpc

§  1. Licytacja odbywa się publicznie.
§  2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§  3. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§  4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Zgodnie z art.  871 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Na podstawie:

Art. 8795 kpc

§ 1 Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 8671 § 4 nie stosuje się (rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania).

§ 2 Przed przystąpieniem do licytacji licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji. 

§ 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa w § 2, lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 4. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia  rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. 

§ 5. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Art. 8796 kpc

§ 1 Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

(...)

§ 21. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

 Art. 8797§ 3 kpc

Wierzyciel lub dłużnik mogą złożyć skargę na udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o najniższej cenie nabycia, o przebiegu przetargu lub o wyłączeniu od udziału w przetargu – w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia o udzieleniu przybicia w systemie teleinformatycznym. Skargę można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile skarżący posiada w tym systemie konto.

Art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.  Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

(...)

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi. Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wola Radziszowska, Brzozowa 71 (małopolskie)

Brzozowa 71, 32-053, Wola Radziszowska, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-05
e-licytacja
Cena wywołania: 3 949 663 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Olkusz, Szpitalna 17 (małopolskie)

Szpitalna 17, 32-300, Olkusz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 940 027 zł
Cena oszacowania: 1 253 370 zł

Grunt w miejscowości Zabawa, Zabawa (małopolskie). Działka numer: 355

Zabawa, 32-020, Zabawa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-11-16
e-licytacja
Cena wywołania: 480 000 zł
Cena oszacowania: 640 000 zł