Dodano dnia: 2022-01-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kościan, Nielęgowo (wielkopolskie). Działki numer: 97/3, 98/1

Nielęgowo, 64-000, Kościan, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-02-22
Sygnatura:  Km 431/20
Obszar działki: 1,3752 ha
Cena wywołania: 46 500 zł
Cena oszacowania: 62 000 zł
Wadium: 6 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

Piotr Rozmiarek

Kancelaria Komornicza, Szczepanowskiego 13/15, Kościan,  64-000 Kościan

tel. 65 555 50 02 / fax. 

Sygnatura: Km 431/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2022 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Nielęgowo , 64-000 Kościan, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Niezłomnych 2, Kościan, 64-000 Kościan)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1K/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu: - numer 97/3 o powierzchni 9500 m2 - numer 98/1 o powierzhcni 4252 m2 Obie działki stanowią teren rolniczy, zwarty. Teren działek płaski, kształt regularny - prostokąta. Grunty oznaczone jako użytek - łąki trwałe, klasa IV. Media w zasięgu -brak. Dojazd do działek odbywa się drogą polną, dostęp nieuregulowany. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan dla obszaru i terenu górniczego "Kościan S" dla złoża gazu ziemnego "Kościan S" położonego w granicach administracyjnych gminy Kościan we wsiach: Pelikan i Czarkowo oraz części wsi: Sierakowo, Kokorzyn, Kobylniki, Ponin, Nacław, Kurza Góra, Nielęgowo, Gryżyna zatwierdzony uchwałą XXIV/309/17 z dnia 2.03.2017 r. częściowo przedmiotowe działki znajdują się na terenie obszarów gazu ziemnego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestyrzennego gminy Kościan zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/309/17 z dnia 2.03.2017 r. częściowo przedmiotowe działki znajdują się na terenie upraw polowych oraz wód powodziowych.

 

Suma oszacowania wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 200,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 16:30.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0416 4450 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Jednakże zgodnie z art. 871 kpc - jeśli cena nabycia przewyższa pięćset złotych - nabywca obowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 Kpc).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Piotr Rozmiarek

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kościan, Władysława Stanisława Reymonta 8/3 (wielkopolskie)

Władysława Stanisława Reymonta 8/3, 64-000, Kościan, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 133 166 zł
Cena oszacowania: 177 555 zł

Mieszkanie w miejscowości Kościan, Kosynierów 20/2 (wielkopolskie)

Kosynierów 20/2, 64-000, Kościan, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 191 625 zł
Cena oszacowania: 255 500 zł