Dodano dnia: 2022-03-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Korczyn, Korczyn (świętokrzyskie). Działka numer: 310

Korczyn, 26-067, Korczyn, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-23
Sygnatura: KMP 44/13
Obszar działki: 1,2200 ha
Cena wywołania: 20 092 zł
Cena oszacowania: 26 790 zł
Wadium: 2 679 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Magdalena Banatkiewicz

Kancelaria Komornicza, Warszawska 30/24, Kielce, 25-312 Kielce

tel. 413622377 / fax.

Sygnatura: KMP 44/13

O B W I E S Z C Z E N I E
o sprzedaży udziału w nieruchomości z wolnej ręki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza nr I w Kielcach na podstawie art. 1013 ze zn.3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że udział w wysokości 1/8 części we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Korczyn gmina Strawczyn oznaczonej jako działka  gruntu  o numerze ewidencyjnym 310 o łącznej powierzchni użytkowej 1,22 ha   stanowiącej współwłasność dłużnika:
*** ***
Korczyn19
26-067 Strawczyn
dla której w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach jest urządzona księga wieczysta nr KI1L/xxxxxxxx/8  podlega sprzedaży z wolnej ręki po cenie nie niższej niż wartość oszacowania tj,

Działka gruntu nr 310 oszacowana jest na kwotę: .......................................      26.790,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/8 części wynosi: ..........................................        3.349,00 zł

Stosownie do art. 10133 § 3 kpc sprzedaż musi nastąpić w terminie miesiąca od dnia zakończenia opisu i oszacowania tj. do dnia 23.03.2022 r. nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch tygodni od dnia opisu i oszacowania tj. po 08.03.2022 r.

Tym samym porotokół stwierdzający sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby, która zaoferuje najwyższą cenę z przedstawionych od dnia 09.03.2022 r, do dnia 22.03.2022 r. propozycji ceny nabycia zostanie sporządzony w dniu 23.03.2022 r. o godz.10.00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdaleny Banatkiewicz Kancelaria Komornicza nr I w Kielcach mieszczącej się w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 30/24.

Za złożenie propozycji nabycia udziału w nieruchomości z wolnej ręki przyjmuje się złożenie na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach   07102026290000990200158667 całej proponowanej ceny nabycia udziału w nieruchomości nie niżej jednak od wartości oszacowania udziału w nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie protokołu sprzedaży oraz złożenie w kancelarii komornika na piśmie wszelkich danych wskazujących osobę składającą proponowaną cenę nabycia wraz z dowodem jej uiszczenia oraz obecność przy sporządzaniu protokołu sprzedaży. Każdy składający propozycję nabycia może złożyć tylko jedną ofertę.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz osoby wymienione w tym artykule.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających termin składania ofert zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te do dnia sprzedaży nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed sprzedażą nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                       

Komornik Sądowy

Magdalena Banatkiewicz

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sandomierz, Ignacego Maciejowskiego 2/30 (świętokrzyskie)

Ignacego Maciejowskiego 2/30, 27-600, Sandomierz, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-25
e-licytacja
Cena wywołania: 180 600 zł
Cena oszacowania: 240 800 zł

Grunt w miejscowości Kielce, Sukowska (świętokrzyskie). Działka numer: 423/2

Sukowska, 25-146, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-14
e-licytacja
Cena wywołania: 228 065 zł
Cena oszacowania: 304 086 zł

Grunt w miejscowości Brzozowa, Psary Wieś, Brzozowa, Psary Wieś (świętokrzyskie). Działki numer: 714, 732, 156, 316, 328, 1976

Brzozowa, Psary Wieś, 29-145, Brzozowa, Psary Wieś, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-29
e-licytacja
Cena wywołania: 2 179 zł
Cena oszacowania: 14 482 zł