Dodano dnia: 2023-07-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kopki, Kopki (podkarpackie). Działka numer: 586

Kopki, 37-420, Kopki, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: KM 419/22, KM 97/23
Obszar działki: 0,3090 ha
Cena wywołania: 8 107 zł
Cena oszacowania: 10 810 zł
Wadium: 1 081 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nisku

Rafał Rajtar

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 8,  Nisko,   37-400 Nisko

tel. 534848373 / fax. 

Sygnatura: KM 419/22, KM 97/23
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nisku Rafał Rajtar na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  0,Kopki,  37-420 Rudnik nad Sanem, dla której SĄD REJONOWY NISKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. 3 Maja 32, NISKO, 37-400 NISKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1N/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka nr: 586 o pow. 0,3090 ha stanowiąca grunt orny położony w miejscowości Kopki gm. Rudnik nad Sanem. Nieruchomość objęta jest księgą wieczysta o numerze TB1N/xxxxxxxx/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku Wydział Ksiąg Wieczystych i stanowi własność dłużnika: ************

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 10 810,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 107,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 081,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 93160014621876575170000001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Rafał Rajtar

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Trzciana, Trzciana 489A (podkarpackie)

Trzciana 489A, 36-071, Trzciana, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 734 133 zł
Cena oszacowania: 1 101 200 zł

Dom w miejscowości Sonina, Sonina (podkarpackie). Działka numer: 545/3

Sonina, 37-100, Sonina, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 46 500 zł
Cena oszacowania: 62 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Krzywcza, Krzywcza 21 (podkarpackie)

Krzywcza 21, 37-755, Krzywcza, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 35 666 zł
Cena oszacowania: 53 500 zł