Dodano dnia: 2023-08-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Koninko, Radiowa 28 (wielkopolskie). Działka numer: 103

Radiowa 28, 62-023, Koninko, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-12
Sygnatura: GKm 8/22
Obszar działki: 9,0000 ha
Cena wywołania: 2 322 855 zł
Cena oszacowania: 3 097 140 zł
Wadium: 309 714 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Bernard Gust

Kancelaria Komornicza, ul. Ks. Kegla 4,  Środa Wielkopolska,   63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 285 06 24 785 933 717 / fax. 61 285 06 24

Sygnatura: GKm 8/22
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 12.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Radiowa 28, 62-023 Koninko, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Stary Rynek 6, Środa Wlkp., 63-000 Środa Wlkp.)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 103 o powierzchni 9,0000 ha, położona w miejscowości Koninko, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/xxxxxxxx/3 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp., w zasadniczej części zajęta przez zbiornik wodny. Działka ewidencyjna nr 103 ma powierzchnię 9,0000 ha i kształt zbliżony do trapezu. Od strony północnej przylega do asfaltowej ul. Radiowej, od strony wschodniej do terenu zabudowanego zespołem budynków wielorodzinnych, od strony południowej do żwirowej ul. Skowronkowej, a od strony zachodniej do ul. Lazurowej (droga powiatowa). Działka ewidencyjna nr 103 w zasadniczej części o powierzchni 6,3900 ha zajęta jest przez zbiornik wodny. Teren ten zajmuje ponad 70% powierzchni działki. Pozostały obszar jest zadrzewiony, zakrzewiony i nie nosi śladów regularnego użytkowania. Rzeźba terenu pagórkowata, zbiornik (staw) położony jest w obniżeniu terenu, na jego powierzchni znajdują się dwie niewielkie wyspy. W północno-wschodnim i południowo-zachodnim narożniku przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne SN 15 kV ze słupami usytuowanymi w obszarze działki. Teren jest nieogrodzony, nie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, wykorzystywany przez mieszkańców okolicy na cele rekreacyjne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej przebiegających w sąsiadujących drogach publicznych. Nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/441/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 i 104 położone w Koninku. Zgodnie z jego treścią działka ewidencyjna nr 103 oznaczona została symbolami 1MW/1MN/2MN/3MN/1U/2U/US/KD/1KDW/2KDW/ZP/1IT/2IT/WS, to jest: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny sportu i rekreacji, tereny dróg wewnętrznych, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej i tereny wód powierzchniowych

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  19.09.2023 o godzinie: 10.00  .

Suma oszacowania wynosi 3 097 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 322 855,00 zł.  Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 309 714,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 1090 1418 0000 0001 1145 0643 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Sprzedaż nieruchomości w drodze elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://e-licytacje.komornik.pl/ oraz uwierzytelnienie za pomocą loginu i hasła.Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a osoba nieposiadająca numeru PESEL – za pośrednictwem wybranego komornika sądowego;

2. najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu złożenie rękojmi. Na poleceniu przelewu należy podać: dane wpłacającego, nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi, a także sygnaturę akt sprawy;

3. wraz z rękojmią zgłoszenie w systemie teleinformatycznym przystąpienia do przetargui podanie danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu.

W przypadku licytowania jako pełnomocnik innej osoby(osoba uprawniona do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej) albo jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej– należy w systemie teleinformatycznym przedłożyć utrwalone w postaci elektronicznej kopie wymaganych dokumentów(pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym).

 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej https://elicytacje.komornik.pl/ (dostęp nie wymaga uwierzytelnienia). Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości (dostęp wymaga uwierzytelnienia).

Licytacja nieruchomości w drodze elektronicznej jest dostępna wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych przez użytkownika poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu.O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.

Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.

 

Sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27-10-2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2005).

 

Jeżeli należność wierzyciela wraz z kosztami będzie uiszczona przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję i anuluje przetarg.
Komornik Sądowy

Bernard Gust

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Trzcinica, Trzcinica (wielkopolskie)

Trzcinica, 63-620, Trzcinica, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 201 450 zł
Cena oszacowania: 268 600 zł

Dom w miejscowości Słupca, pl. Parysa 16A (wielkopolskie). Działka numer: 1676/2

pl. Parysa 16A, 62-400, Słupca, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 130 000 zł
Cena oszacowania: 195 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Chociszewskiego 54/8 (wielkopolskie)

Chociszewskiego 54/8, 60-261, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
e-licytacja
Cena wywołania: 264 000 zł
Cena oszacowania: 352 000 zł