Dodano dnia: 2022-03-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Komorniki, Sadowa (wielkopolskie). Działka numer: 642/75

Sadowa, 62-052, Komorniki, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-26
Obszar działki: 0,0510 ha
Cena wywołania: 3 337 zł
Cena oszacowania: 4 450 zł
Wadium: 445 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Artur Kaczmarek
Kancelaria Komornicza Nr X w Poznaniu
60-163 Poznań Junikowska 6
tel. 0618667131  e-mail: biuro@kaczmarek-komornik.eu
www.kaczmarek-komornik.eu
  Km 1526/21
   


  
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 223296


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artur Kaczmarek na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022r. o godz.10:00 w kancelarii komornika mieszczącej się w Poznaniu, ul. Junikowska 6  


odbędzie się pierwsza licytacja 
2/16 niewydzielonych części nieruchomości


należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 62-052 Komorniki, ul. Sadowa, 
dla której  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 223296   [NKW: PO2P/xxxxxxxx/1], stanowiącej drogę.


Suma oszacowania wynosi 4 450,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 3 337,50zł. 


Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu  45 1240 6609 1111 0010 5305 3166


do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.


Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może  uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. 
Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.    
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Stare Bojanowo, Główna 63 (wielkopolskie). Działka numer: 38/2

Główna 63, 64-030, Stare Bojanowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 270 186 zł
Cena oszacowania: 405 279 zł

Dom w miejscowości Węglew, Królewska 53a (wielkopolskie). Działki numer: 766, 767/2

Królewska 53a, 62-590, Węglew, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-01
Cena wywołania: 219 067 zł
Cena oszacowania: 328 600 zł

Nieruchomość w miejscowości Sulęcinek, Szkolna (wielkopolskie)

Szkolna, 62-023, Sulęcinek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-28
e-licytacja
Cena wywołania: 22 500 zł
Cena oszacowania: 30 000 zł