Dodano dnia: 2021-11-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kolonia Szulmierz, Kolonia Szulmierz (mazowieckie). Działki numer: 38, 46, 79, 95

Kolonia Szulmierz, 06-461, Karniewo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Obszar działki: 10,9185 ha
Cena wywołania: 389 480 zł
Cena oszacowania: 519 307 zł
Wadium: 51 931 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
" Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Joanna Rykowska  (tel./fax 023-672-59-36) na podstawie przepisu art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 stycznia 2022r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. St. Mikołajczyka 6, 06-400 Ciechanów w sali nr  X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kozdroje Włosty gm. Regimin powiat ciechanowski województwo mazowieckie będącej własnością dłużnika ************ **************.


Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr: 38, 46, 79 i 95 o łącznej pow. 10,9185 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1C/xxxxxxxx/3.


Działka nr 38 o pow. 3,5621 ha posiada kształt nieregularny, teren z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. W południowej części działki przebiega rów melioracyjny nieznacznie utrudniający uprawę, grunt użytkowany rolniczo. Wartość gruntu działki oszacowana została na kwotę 208.445,00 zł.
Działka nr 46 o pow. 5,8224 ha posiada kształt nieregularny. Na części działki znajduje się drzewostan sosny z nasadzeń w wieku około 60 lat, poza częścią leśną grunt użytkowany rolniczo. Wartość gruntu działki została oszacowana na kwotę 246.810,00 zł.
Działka nr 79 o pow. 0,7056 ha posiada kształt zbliżony do regularnego. Na działce zlokalizowane są dwa słupy napowietrznej linii energetycznej, grunt użytkowany rolniczo. Dojazd do nieruchomości zapewniają drogi o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 41, 30, 76, 78 przylegające bezpośrednio do boków działki. Wartość gruntu działki została oszacowana na kwotę   40.069,00 zł.
Działka nr 95 o pow. 0,8279 ha posiada kształt nieregularny. Część północna działki stanowi teren łąki, pozostał część stanowi teren leśny w części zakrzaczony z drzewostanem częściowo olszyny i częściowo sosny w wieku około 40 lat., część północna działki użytkowana w sposób rolny jako łąka, pozostała część stanowi teren zadrzewiony i zakrzaczony. Działka nr 95 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wartość gruntu działki została oszacowana na kwotę  23.983,00 zł.
Wg danych z ewidencji gruntów łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 10,9180 ha.


Nieruchomość została oszacowana łącznie na kwotę: 519.307,00 zł .
Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa  trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 389.480,25 zł, w tym:
cena wywołania działki nr  38 -  156.333,75 zł, cena wywołania działki nr 46  -    185.107,50 zł,
cena wywyłania działki nr  79 -    30.051,75 zł, cena wywołania działki nr 95  -     17.987,25 zł.
  


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:  51.930,70 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 20 stycznia 2022r. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Ciechanowie 25 10201592 0000 2602 0054 1367. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał


warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 20-01-2022r. godz:14.00 zgłosić swój udział w licytacji poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium  oraz potwierdzenia dokonania wpłaty rękojmi."
 Komornik Sądowy
 Joanna Rykowska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Seroki, Seroki (mazowieckie). Działka numer: 257

Seroki, 09-317, Seroki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 13 623 zł
Cena oszacowania: 18 164 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Marzanny 1/22 (mazowieckie)

Marzanny 1/22, 02-649, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 306 000 zł
Cena oszacowania: 408 000 zł

Dom w miejscowości Zagościniec, Tramwajowa 50 (mazowieckie). Działka numer: 62/8

Tramwajowa 50, 05-200, Zagościniec, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 644 325 zł
Cena oszacowania: 859 100 zł