Dodano dnia: 2022-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kolonia Olszowiec, Boży Dar, Kolonia Olszowiec, Boży Dar (lubelskie). Działki numer: 1, 2, 154/3

Kolonia Olszowiec, Boży Dar, 23-100, Kolonia Olszowiec, Boży Dar, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-17
Obszar działki: 2,700 ha + 0,3000 ha
Cena wywołania: 86 700 zł
Cena oszacowania: 115 600 zł
Wadium: 11 560 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
Agnieszka Stachyra
Kancelaria Komornicza nr XIV w Łęcznej
21-010 Łęczna ul. Braci Wójcickich 5
tel. 81 759 39 74, 780 008 421   e-mail: lublin.stachyra@komornik.pl
http://www.komornikleczna.com/
XIV Km 268/19

                                                            OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Agnieszka Stachyra na podstawie przepisu art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2022r. o godz. 9:30 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku (ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik; sygn.akt sądowych: I Co 1529/21), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z trzech działek gruntu – nr ewid. 154/3, 1 i 2, położonych w obszarze gminy Bychawa i gminy Krzczonów. Łączna powierzchnia 3,000 ha. Działki rolne użytkowane gospodarczo nr 1 i 2 stanowią całość użytkową – gospodarczą; działka nr 154/3 leśna. Nieruchomości niezabudowane. Wg Studium i MPZP bez prawa do zabudowy. Dla w/w nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KW nr LU1I/xxxxxxxx/3 stanowiąca własność dłużniczki Marii Wiśniewskiej.

1) działki ewidencyjne nr 1 i 2 o pow. 2,700 ha, działki stanowią grunty klasy: RIVa (grunty orne), RIIIa (grunty orne), RIIIb (grunty orne), RIVa (grunty orne). Działki położone w Kolonii Olszowiec w gminie Bychawa. Dojazd i dostęp bezpośredni z drogi żwirowej a następnie gruntowej. Obydwie działki stykają się jednym z boków - stanowią faktyczną całość rolno-gospodarczo użytkową. Działki użytkowane rolniczo. Teren płaski. Brak zastoin, zakrzaczeń i zadrzewień. Brak oznaczeń geodezyjnych. W otoczeniu i sąsiedztwie uprawy polowe. 
Suma oszacowania dz.ewid. nr 1 i 2 wynosi: 109 600,00 zł, 
Cena wywołania dz.ewid.nr 1 i 2 jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi:  82 200,00 zł.
Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 10 960,00 zł

2) działka ewidencyjna nr 154/3 o pow. 0,3000 ha, działka stanowi grunty klasy: LsIIa (lasy). Działka położona w obrębie Boży Dar w gminie Krzczonów. Dojazd i dostęp bezpośredni z drogi asfaltowej. Działka leśna, las liściasty (typowy dla południowej części powiatu lubelskiego). Brak oznaczeń geodezyjnych. Teren płaski. Po drugiej stronie drogi uprawy rolne. W otoczeniu - w sąsiedztwie działki leśne.
Suma oszacowania dz.ewid. nr 154/3 wynosi: 6 000,00 zł, 
Cena wywołania dz.ewid.nr 154/3 jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi:  4 500,00 zł.
Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 600,00 zł

Licytacja wszystkich w/w działek odbędzie się z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 20003 nr 64, poz. 592, Dz.U. 2021, poz. 234) dot. prawa pierwokupu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Dla przedmiotowych działek :
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości nie ma obiektów przemysłowych lub uciążliwych usług, które wpływałyby negatywnie na walory użytkowe nieruchomości. Nieruchomości nie są zagrożone przez czynniki zewnętrzne (skażenie środowiska, powodzie, pola elektromagnetyczne – linie wysokiego napięcia, itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu):
                                                          BNP Paribas Bank Polska S.A. 20 16001446 1878 1896 3000 0001 
                                                                           (tytuł wpłaty: rękojmia w sprawie  Km 268/19)

Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice, i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytatnt, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielanych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielanych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji 
i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą zdnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86, poz.959, Dz. U. 2021 poz. 255). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy/Miasta, Starostwa Powiatowego oraz na stronie: www.licytacje.komornik.pl
Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości.


                                                                                                                                                                         Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                        Agnieszka StachyraOgłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Borysik, Borysik (lubelskie). Działka numer: 161

Borysik, 22-234, Borysik, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-23
Cena wywołania: 47 800 zł
Cena oszacowania: 71 700 zł

Grunt w miejscowości Skrudki, Skrudki (lubelskie). Działki numer: 888, 863

Skrudki, 24-103, Skrudki, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-25
Cena wywołania: 4 133 zł
Cena oszacowania: 7 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Uhnin, Uhnin 141F/6 (lubelskie)

Uhnin 141F/6, 21-211, Uhnin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-31
Cena wywołania: 46 575 zł
Cena oszacowania: 62 100 zł