Dodano dnia: 2023-11-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kłoniszew, Kłoniszew (łódzkie). Działki numer: 89/4, 89/7

Kłoniszew, 99-232, Kłoniszew, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-08
Sygnatura: KM 2619/18
Obszar działki: 0,2017 ha
Cena wywołania: 23 333 zł
Cena oszacowania: 67 000 zł
Wadium: 6 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Łasku

Marcin Koziara

Kancelaria Komornicza, Leśników Polskich 65,  Łask,   98-100 Łask

tel. (43) 656-44-60 / fax. (43) 675-46-15

Sygnatura: KM 2619/18OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2619/18 w dniu 08-12-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy Kolejowa 12, 98-100 Łask, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ********  położonej przy  dz. nr. 89/4 ,Kłoniszew,  99-232 Zadzim, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział z/s w Poddębicach   (adres: ul.  Północna 5, Poddębice, 99-200 Poddębice)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2L/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Działka znajduje się po północnej stronie linii przebiegu drogi gminnej łączącej Kłoniszew z obrębem Nowy Świat. Nieruchomość położona jest vis a vis numeru adresowego Kłoniszew 27. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o wym. ok 28 mx36m. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, położona jest ok. 60 m na północ od linii przebiegu drogi publicznej utwardzonej, o nawierzchni bitumicznej, dwukierunkowej, jednojezdniowej bez wydzielonych chodników. W księdze wieczystej brak jest wpisów w zakresie służebności, które zapewniałyby dostęp do drogi publicznej. W obecnym stanie zagospodarowania dojazd do nieruchomości może zapewnić działka nr 89/3, wśród właścicieli której nie figuruje dłużnik. Obecnie wjazd odbywa się przez teren działek 89/8 oraz 89/9, jednak jest nieuregulowany prawnie. Działka jest niezabudowana, nieogordzona, nieutwardzona, teren porośnięty roślinnością głównie z samosiewu. Grunt nie jest uzbrojony. Na terenie, na którym znajduje się nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami obowiązującego studium przyjętego uchwałą Nr IV/21/15 z 30.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVII/129/00 z dnia 18 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalaniastudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zadzim nieruchomość usytuowana jest w granicach jednostki planistycznej oznaczonej symbolem R - obszary gleb szczególnie chronionych.

Suma oszacowania wynosi 35 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 3 500,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Łasku ul. Kolejowa12, 98-100  Łask. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest ********* położonej przy  dz. nr. 89/7 ,Kłoniszew,  99-232 Zadzim, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział z/s w Poddębicach   (adres: ul.  Północna 5, Poddębice, 99-200 Poddębice)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2L/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Kłoniszew, w powiecie poddębickim, gmina Zadzim, obręb 14 - Kłoniszew. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona została jako działka ewidencyjna o nr 89/7 o pow. 0,1007 ha. Działka znajduje się po północnej stronie linii przebiegu drogi gminnej łączącej Kłoniszew z obrębem Nowy Świat. Nieruchomość położona jest vis a vis numeru adresowego Kłoniszew 27. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o wym. ok 28 mx36m. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, położona jest ok. 60 m na północ od linii przebiegu drogi publicznej utwardzonej, o nawierzchni bitumicznej, dwukierunkowej, jednojezdniowej bez wydzielonych chodników. W księdze wieczystej brak jest wpisów w zakresie służebności, które zapewniałyby dostęp do drogi publicznej. W obecnym stanie zagospodarowania dojazd do nieruchomości może zapewnić działka nr 89/3, wśród właścicieli której nie figuruje dłużnik. Obecnie wjazd odbywa się przez teren działek 89/8 oraz 89/9, jednak jest nieuregulowany prawnie. Działka jest niezabudowana, nieogordzona, nieutwardzona, teren porośnięty roślinnością głównie z samosiewu. Grunt nie jest uzbrojony. Mapa zasadnicza ujawnia przebieg sieci elektroenergetycznej o charakterze przesyłowym wzdłuż wschodniej granicy działki, co może wprowadzać ograniczenia w możliwości zagospodarowania zgodnych z funkcją wyznaczoną zapisami studium. Na terenie, na którym znajduje się nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami obowiązującego studium przyjętego uchwałą Nr IV/21/15 z 30.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVII/129/00 z dnia 18 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalaniastudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zadzim nieruchomość usytuowana jest w granicach jednostki planistycznej oznaczonej symbolem R - obszary gleb szczególnie chronionych.

Suma oszacowania wynosi 32 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 3 200,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Łasku ul. Kolejowa12, 98-100  Łask. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP 49 1020 3916 0000 0102 0181 3302.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Marcin Koziara

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Głowno, Osiedle Huta Józefów 4/8 (łódzkie)

Osiedle Huta Józefów 4/8, 95-015, Głowno, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-30
Cena wywołania: 80 550 zł
Cena oszacowania: 107 400 zł

Grunt w miejscowości Łódź, Jana Kilińskiego 153 (łódzkie). Działka numer: 122/1

Jana Kilińskiego 153, 90-322, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 3 015 750 zł
Cena oszacowania: 4 021 000 zł

Grunt w miejscowości Brudzeń, Brudzeń (łódzkie). Działki numer: 19/2, 20, 19/1, 8

Brudzeń, 99-150, Brudzeń, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 681 000 zł
Cena oszacowania: 908 000 zł