Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Klęczana, Klęczana (małopolskie). Działka numer: 120/5

Klęczana, 32-420, Klęczana, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-13
Sygnatura: KM 1235/20
Obszar działki: 0,1010 ha
Cena wywołania: 63 000 zł
Cena oszacowania: 84 000 zł
Wadium: 8 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Karolina Szynalik-Żywicka

Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 14, Myślenice, 32-400 Myślenice

tel. (012) 272-11-37 / fax. (012) 272-11-37

Sygnatura: KM 1235/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Klęczana, 32-420 Gdów, dla której SĄD REJONOWY DOBCZYCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W DOBCZYCACH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2Y/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość składa się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 120/5 o powierzchni 0,1010 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz tereny rolne. Wg. rejestru gruntów działka w całości stanowi grunt orny klasy IIIb. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach od ok. 37 m do ok. 38 m oraz ok. 27 m szerokości. Na terenie działki występują niewielkie deniwelacje, teren działki lekko nachylony w kierunku północnym. W północno-zachodniej części działki posadowiona jest altana o konstrukcji drewnianej, w północno-wschodniej części działki drewniany gołębik. Wzdłuż granic działek szpaler drzew lub krzewów, które stanowią naturalne ogrodzenie działki. Zgodnie z mapą zasadniczą w północno-zachodniej części działki (w miejscu altany) znajduje się studnia. Przez teren działki nr 120/5 wzdłuż południowej granicy, przebiega szlak drożny częściowo utwardzony tłuczniem w śladzie kół, obciążony prawem służebności przechodu i przejazdu (przegonu) na rzecz każdoczesnych właścicieli działek ewidencyjnych nr 120/1 i nr 120/4. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej oraz napowietrznej linii sieci elektroenergetycznej, które przebiegają przez teren działki wzdłuż istniejącej drogi gruntowej. Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej i gazowej

Suma oszacowania wynosi 84 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 400,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/MYŚLENICE 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Karolina Szynalik-Żywicka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Czarny Dunajec, Czarny Dunajec (małopolskie). Działki numer: 2786, 2461, 2538, 2729, 2456, 2469, 2467, 2528, 2527, 2559, 2427, 2247, 2728, 7768, 2365, 2362, 2583/1, 2690, 2689, 25...

Czarny Dunajec, 34-470, Czarny Dunajec, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 177 300 zł
Cena oszacowania: 354 600 zł

Grunt w miejscowości Zdynia, Zdynia (małopolskie). Działki numer: 282, 283, 274/1

Zdynia, 38-315, Zdynia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-24
e-licytacja
Cena wywołania: 77 153 zł
Cena oszacowania: 154 305 zł

Grunt w miejscowości Niedary, Niedary (małopolskie). Działki numer: 596/7, 596/6, 91/5, 596/10, 596/8

Niedary, 32-813, Niedary, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-08
Cena wywołania: 561 750 zł
Cena oszacowania: 749 000 zł