Dodano dnia: 2021-12-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Katowice, Katowice (śląskie). Działki numer: 117/27, 117/23, 117/5

Katowice, 40-002, Katowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-13
Sygnatura:  KM 476/20
Obszar działki: 3 310 m2
Cena wywołania: 2 528 250 zł
Cena oszacowania: 3 371 000 zł
Wadium: 337 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Katowice-Wschód w Katowicach

Leszek Ferczykowski

Kancelaria Komornicza, Mariacka 37, Katowice,  40-014 Katowice

tel. 322068882 / fax. 322068882

Sygnatura: KM 476/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Katowice-Wschód w Katowicach Leszek Ferczykowski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 13.01.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego położonego przy Górnośląska , 40-042 Katowice, dla której SĄD REJONOWY KATOWICE XI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Francuska 70A, Katowice, 40-028 Katowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Katowicach przy Alei Górnośląskiej, w strefie śródmiejskiej miasta. Działka 117/27 o pow. 359 m2, niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta dziką roślinnością, o kształcie nieregularnym, teren w miarę płaski, przylega - od strony południowej do nieruchomości zabudowanej stacją gazową, od strony zachodniej do terenów porośniętych dziką roślinnością oraz zjazdu z ul. W.Stwosza na Al.Górnośląską, od strony północnej i wschodniej do nieużytków. Przez działkę przebiega sieć gazowa a w części północno-wschodniej sieć wodociągowa. Poza tym teren działki w zasięgu uzbrojenia (w bezpośrednim sąsiedztwie): energia elektryczna, sieć kanalizacyjna. Działka 117/5 o pow. 2090 m2, niezabudowana, nieogrodzona, zakrzaczona i zadrzewiona, o kształcie nieregularnym, przylega - od strony południowej do terenów zakrzaczonych i zadrzewionych, od strony zachodniej do terenów zakrzaczonych i zadrzewionych oraz zjazduz ul.W.Stwosza na Al.Górnośląską, od strony północnej do nieużytków, od strony wschodniej do stacji gazowej i terenów zakrzaczonych i zadrzewionych. Przez działkę przebiegają 2 sieci gazowe (wzdłuż granic). Poza tym teren działki w zasięgu uzbrojenia (w bezpośrednim sąsiedztwie): energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. Teren działki zróżnicowany wysokościowo z terenem zjazdu z ulicy W. Stwosza na Al.Górnośląską. Działka 117/23 o pow. 861 m2, niezabudowana, nieogrodzona, zakrzaczona i zadrzewiona, o kształcie nieregularnym, przylega - od strony południowej z terenami zadrzewionymi i zakrzaczonymi i drogą wewnętrzną utwardzoną, od strony zachodniej i północnej do terenów zakrzaczonymi i zadrzewionymi oraz ul. W.Stwosza oraz zjazdem z ulicy na Al. Górnośląską, od strony wschodniej do terenów zabudowanych. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Poza tym teren działki w zasięgu uzbrojenia (w bezpośrednim sąsiedztwie): energia elektryczna, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna. Teren działki zróżnicowany wysokościowo z terenem ulicy W.Stwosza i zjazdu na Al. Górnośląską. Działki nr 117/5, 117/23 w pobliżu Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii. Dostęp do działek przez działki sąsiednie - brak prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20.01.2022 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 3 371 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 528 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 337 100,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 02 1020 2313 0000 3602 0118 5677 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
29.12.2021 - 12.01.2022 10:00 - 10:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Leszek Ferczykowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Katowice, Strzelców Bytomskich 80 (śląskie). Działka numer: 367/17

Strzelców Bytomskich 80, 40-307, Katowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-25
e-licytacja
Cena wywołania: 616 667 zł
Cena oszacowania: 925 000 zł

Dom w miejscowości Katowice, Norberta Barlickiego 14 (śląskie). Działka numer: 10/150

Norberta Barlickiego 14, 40-820, Katowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-03
Cena wywołania: 369 214 zł
Cena oszacowania: 1 107 643 zł

Mieszkanie w miejscowości Katowice, Piastów 7/190 (śląskie)

Piastów 7/190, 40-866, Katowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-28
Cena wywołania: 137 500 zł
Cena oszacowania: 183 333 zł